Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fri rettshjelp

Oppdatert 10.01.2022

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Bruk rettshjelpskalkulatoren vår for å finne ut om du kan ha rett på fri rettshjelp. Ta kontakt med Statsforvaltaren eller en advokat for å få fri rettshjelp.

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en bruttoinntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fra januar 2022 er inntektsgrensen for enslige 320 000 kroner, og inntektsgrensen for ektefeller og samboere er 490 000 kroner. Formuesgrensen er 100 000 kroner. Statsforvalteren og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av hva du har i inntekt og formue kan du få fri rettshjelp 

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
  • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt. Hvis du har en bruttoinntekt på mer enn 100.000 kroner, må du betale en egenandel for fri rettshjelp i saker med økonomisk behovsprøving.

Egenandelen i behovsprøvde saker er én gang den offentlige salærsatsen (som fra januar 2022 er 1121 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen. 

Fri rettshjelp i utlandet

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Vis mer


Publisert 30.01.2017

Endringar i regelverk om fri rettshjelp

Fleire endringar i regelverket for fri rettshjelp tok til å gjelde ved årsskiftet. Endringane har verknadar for kven som har rett til fri rettshjelp, på enkelte område.


Publisert 23.01.2017

Stor auke i talet på saker

Ikkje sidan 2010 har Fylkesmannen fått like mange saker på rettshjelpsområdet.


Publisert 16.01.2017

Fri rettshjelp for over 2,8 millionar kroner

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane utbetalte meir enn 2,8 millionar kroner til fri rettshjelp i 2016.


Publisert 22.12.2016

Nytt rundskriv om fri rettshjelp

Statens sivilrettsforvaltning har utarbeidd eit nytt rundskriv om fri rettshjelp som gjeld frå 1. januar 2017.


Publisert 23.12.2015

Nye funksjonar i den elektroniske skjemaløysinga for fritt rettsråd

Saman med advokatar og saksbehandlarar har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane no gjort saksbehandling av fritt rettsråd saker enda raskare og betre. Om lag 60 prosent av alle saker om fritt rettsråd blir i dag sendt inn via den elektroniske skjemaløysinga.


Publisert 16.03.2015

Nedgang i tal saker på rettshjelpsområdet dei siste åra

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har også i år fått færre saker til handsaming på rettshjelpsområdet samanlikna med tidlegare år.


Publisert 06.01.2014

Fri rettshjelp for over 2,5 millionar kroner

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane utbetalte i 2013 meir enn 2,5 millionar kroner til fri rettshjelp. Det meste av summen dekkjer kostnader i utlendingssaker, saker som gjeld barnefordeling og/eller skifte, og saker som går for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern.


Publisert 04.01.2013

Ny salærsats for advokatar i rettshjelpssaker frå 1. januar 2014

Den offentlege salærsatsen vart frå årsskiftet auka frå kr 945 til kr 965 per time.