Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forvaltningsrett

Oppdatert 22.03.2022

Forvaltningsloven har generelle regler om blant annet habilitet, taushetsplikt og veiledningsplikt. Loven tar også for seg utredningsplikt, begrunnelsesplikt, underretningsplikt og klage- og omgjøringsadgang. Loven inneholder også regler om hvordan forskrifter og vedtekter skal utarbeides. 

For­valtnings­loven bestemmer blant annet hvordan en kommune eller et statlig forvaltningsorgan skal treffe vedtak, og gir deg som innbygger klare rettigheter i møtet med det offentlige:

  • Du har rett til å bli varslet om en pågående sak.
  • Du har rett til å søke råd hos en advokat eller en annen du har tillit til.
  • Du har rett til (med noen unntak) å se dokumentene i saken din.
  • Du har rett til å få en begrunnelse for det vedtaket som er fattet.
  • Du har rett til å klage på enkeltvedtak.
  • Du kan i noen tilfeller få dekket saksomkostninger hvis vedtaket blir endret etter en klage.
  • Du skal få hjelp til å klage hos den som har fattet vedtaket.

Det er bare vedtak som angår enkeltpersoners rettigheter og plikter, som regnes som enkeltvedtak. Statsforvalteren er klageinstans for noen typer enkeltvedtak.

Vis mer


Publisert 31.10.2018

Innføringskurs i forvaltningsrett for tilsette i kommunane

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Fylkesmannen utvikla eit innføringskurs i forvaltningsrett berekna for tilsette i kommunane. Dette er ein pilot, eksklusivt for kommunane i Sogn og Fjordane.


Publisert 01.03.2018

Sognefjorden Vel har klagerett i sak om Leikanger kraftverk

Miljødirektoratet har bestemt at miljøorganisasjonen Sognefjorden Vel har klagerett i to saker som gjeld utsleppsløyve for Leikanger kraftverk. Fylkesmannen har teke avgjerda til etterretning og vil handsame sakene på nytt.

 


Publisert 29.07.2016

Innsyn i rekneskapsopplysningar i Excel-format

Fylkesmannen har bede Lærdal kommune gje innsyn i rekneskapsopplysningar i Excel-format, sjølv om kommunen tidlegare har gjeve innsyn i PDF-format. 


Publisert 11.07.2016

Kritisert for tidsbruk – Fylkesmannen ser fram til avklaring frå Sivilombodsmannen

Fylkesmannen har hatt fleire klagesaker om rett til å få utarbeidd dokument i excel-format. I ei av sakene tok det tre månader å behandle saka, og Sivilombodsmannen har kritisert Fylkesmannen si behandlingstid som for lang. Dette er vi einige i, og har orsaka tidsbruken. Saksbehandlingstida er forklart med stor auke i oppgåver i kombinasjon med færre ressursar. Sakene har også reist vanskelege spørsmål. No ventar vi på Sivilombodsmannen si avgjerd om plikta til å utarbeide dokument etter krav frå ålmenta.


Publisert 05.03.2015

Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg

Dersom du er part i ei sak, har du i utgangspunktet rett til innsyn i alle dokument i saka. Det gjeld vanleg klagerett ved avslag.  


Publisert 27.11.2014

Kunnskapsbanken

Vi har laga ein elektronisk kunnskapsbank til bruk ved offentleg sakshandsaming. Kunnskapsbanken er tilgjengeleg for alle, og målet er å betre rettstryggleiken for alle som har kontakt med forvaltninga.

 


Publisert 13.10.2014

Opphevar avgjerd om tildeling av næringsareal

Aurland kommune avgjorde 19. juni 2014 sak om tildeling av næringsareal i Gudvangen. Fylkesmannen har kome til at feil ved to habilitetsvurderingar kan ha verka inn på utfallet av tildelingsavgjerda, og har difor oppheva denne.


Publisert 21.03.2014

Ikkje klagerett for "Vikenhusets vener"

Fylkesmannen har stadfesta vedtaket frå Jølster kommune om at "Vikenhusets vener" ikkje har klagerett på vedtaket om å rive Vikenhuset. Dette fordi foreininga ikkje blir rekna for å ha rettsleg klageinteresse i saka.  


Publisert 22.01.2013

Klagerett når klageinstansen avviser ei sak - endring i forvaltningslova sin §28

Fram til no har det vore tvil om det er høve til å klage på klageinstansen si avgjerd om å avvise ei klagesak. Det er kome nye reglar om dette i forvaltningslova § 28.


Publisert 04.12.2012

Habilitet når kommunen har eigarinteresser

Kommunale organ og sakshandsamarar er ikkje inhabile til å handsame saker der kommunen har eigarinteresser.