Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.


04.04.2018

Endring i forvaltning av tilskot til barn og unge som søker opphald

Frå hausten skal kommunane og fylkeskommunen berre søke Fylkesmannen om tilskot for barn mellom 16-18 år. For barn mellom 6-15 år vil kommunane automatisk få tildelt tilskot basert på Utlendingsdirektoratet sine berekningar av belegg.


17.08.2017

Kvifor må mangfald leiast?

Og korleis kan prosessorientert skriving nyttast for å lære norsk? Dette var to av temaa vi utforska på årets kurs for lærarar og leiarar i norsk- og grunnskuleopplæring for vaksne.


06.06.2017

Symjeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elevar 2017

Departementet har tildelt 10 mill. kroner (400 000 kroner for Sogn og Fjordane) for å stimulere kommunane til å gjere ein ekstra innsats retta mot nyankomne minoritetsspråklege elevar sin symjedugleik.


31.03.2017

Læringsnettverk – utsette barn og unge - inkludering og utanforskap

Jobbar du med utsette barn og unge? Fylkesmannen vil òg i 2017 arrangere læringsnettverk om psykisk helse og opplæring hos utsette barn og unge. Den 5. september vil du få fagleg påfyll om inkludering og utanforskap.


03.03.2017

Samarbeidsmøte om integrering

Korleis kan vi få betre integrering og arbeidsdeltaking i fylket? I dag møttest representantar frå IMDi, UDI, KS, Nav, fylkeskommunen og Fylkesmannen til samarbeidsmøte på Statens hus i Leikanger.


15.12.2016

Hjelp til utsette barn og unge

Vi skal hjelpe kommunane til å hjelpe barn og unge som treng det. Fylkeslege Per Stensland og utdanningsdirektør John Ole Vange fortel korleis vi går fram. 


12.12.2016

Læringsnettverk – mindreårige asylsøkarar og flyktningar

Årets siste samling handla om skulen som sentral arena for å bygge ein meiningsfull kvardag, og hindringane traume kan legge i vegen for utsette barn og unge.


22.08.2016

Læringsnettverk - mindreårige asylsøkarar og flyktningar

Jobbar du med mindreårige asylsøkarar og flyktningar? På denne samlinga vil du få fagleg påfyll om landkunne og diskutere dei problemstillingane du møter i kvardagen. 


22.08.2016

Godtgjering for representantar

Den som er representant for ein einsleg mindreårig asylsøkjar etter reglane i utlendinglova har krav på godtgjering og dekning av utgifter. Nye retningslinjer for godtgjering og utgiftsdekking gjeld frå 01.07.2016.


12.08.2016

Aktiv læring - ein veg inn i samfunnet

Når du kan lese og skrive godt er du klar for livslang læring, men traume kan vere ei utfordring i læringa. I alt 110 lærarar frå norskopplæringa i fylket var denne veka samla for å lære meir om korleis dei møter ungdom med flyktningbakgrunn og gjev dei grunnleggande ferdigheiter.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel