Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

21.12.2018

Takk for oss!

Vi takkar for oss i eit siste innlegg på Fylkesmannsbloggen, skrive av fungerande fylkesmann Gunnar O. Hæreid. Til nyttår går fylkesmannsembetet i Sogn og Fjordane over i historia etter 255 år, og vi vert ein del av Fylkesmannen i Vestland.


17.12.2018

Miljøseminar for akvakultur 2019

Vi har i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fiskeridirektoratet region Vest og Sjømat Norge gleda av å invitere til miljøseminar i Florø 6. og 7. februar 2019


17.12.2018

Vern av Tingastad naturreservat

Regjeringa vedtok i statsråd 14.12.2018 å opprette Tingastad naturreservat i Sogndal kommune etter prosedyren for frivillig skogvern.


12.12.2018

Løysing for bustadtomt

Høyanger kommune har godkjent justert søknad om bygging av nytt bustadhus på Søreide. Fylkesmannen har ikkje innvendingar til dette.


11.12.2018

Kostra-rapportering for 2018

Kommunane, interkommunale selskap og kommunale føretak skal rapportere elektroniske skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 15. februar 2019.


11.12.2018

Utlysing av fornyingsmidlar for 2019

Fylkesmannen har sett av 5,5 mill. kroner av skjønnsmidlane for 2019 til fornying og innovasjon i offentleg sektor.


11.12.2018

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta

Helsedirektoratet har lyst ut tilskot til ordninga styrking og utvikling av helsestasjons‐ og skulehelsetenesta på 426 millionar kroner. 40 millionar er øyremerka styrking av jordmortenestene i kommunen. Søknadsfristen er 14. januar.  


11.12.2018

Oppfølging av personell som har vore i internasjonal teneste for staten

Dei fleste som har gjort teneste i internasjonale operasjonar kjem heim med nye erfaringar og ein unik kompetanse frå konfliktområde. Dei fleste veteranar greier seg bra etter tenesta, men nokre vil ha problem og utfordringar.


10.12.2018

Justerer grensa mellom Balestrand og Høyanger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensa mellom Balestrand og Høyanger skal justerast slik at Nesse grunnkrins blir flytta til Høyanger kommune. Den nye kommunegrensa skal følgje eigedomsgrensene i fjellet og grunnkrinsgrensa ved fjorden.


04.12.2018

Teieplikt med vit

– Teieplikt skal ikkje vera eit hinder for at born og andre får gode tenester, skriv fungerande fylkesmann Gunnar O. Hæreid på Fylkesmannsbloggen. Her kan du lese heile innlegget hans om kor viktig det er at teieplikta vert nytta rett og med vit.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier