Søknad om løyve til tiltak i sjø – utviding av båthamna i Tau vågen

Høringsfrist:
18. desember 2020

Tau Båtforening har søkt om løyve etter forureininglova og forureiningsforskrifta til utfylling og peling i sjø ved Tau Båthamn, Strand kommune.

Publisert 23.11.2020

Sjå høyringsbrev og søknad i dokument lenka.

Merknadar kan sendas til fmropost@fylkesmannen.no innan 18. desember. 2020.

Høringsfrist:
18. desember 2020