Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Overvann i byer og tettsteder - endring plan- og bygningsloven

Høringsfrist:
2. juni 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven med forslag til virkemidler for kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann. Forslagene innebærer opparbeidingsplikt for kommunale fellesanlegg og tiltak på eiendommene. 

Publisert 25.05.2020

Fylkesmannen i Rogaland vil gjøre oppmerksom på at det er noen forslag til endringer av overvannshåndtering på høring akkurat nå.

Høringsfristen går ut den 02.06.2020.

Regjeringen har lagt ut høringsdokumentene her.

Samtidig sender Miljødirektoratet på høring forslag til endringer i forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

I tillegg sender Direktoratet for byggkvalitet på høring forslag til justeringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift.

Overvann er avrenningen som oppstår når vann fra nedbør ikke siger ned i grunnen, men forblir rennende på overflaten. Ekstrem og kraftig nedbør og vanlig nedbør i områder med tette flater, kan skape store overvannsmengder.

Utbygging, fortetting, befolkningsvekst, økt mengde nedbør, og klimaendringer gjør at overvann blir et stadig mer alvorlig problem. Eksisterende opplegg for overvannshåndtering er mange steder ikke tilstrekkelig dimensjonert for å ta imot slike økende mengder overvann.

Overvannsutvalget foreslo en virkemiddelpakke for å forebygge skader på helse, miljø, bebyggelse og infrastruktur.

Bedre håndtering av overvann

Overvann skal kunne brukes som ressurs gjennom økt tilrettelegging for blågrønne løsninger. Utskifting og oppdimensjonering av eksisterende ledningsnett i bebygde områder er av praktiske og økonomiske grunner ikke hensiktsmessig.

Det skal derfor nå stilles nye krav for bedre håndtering av overvann for nye prosjekter, men også i bebygde områder.

Departementet beskriver forslag til endringer, faglige vurderinger og forutsetninger som ligger bak forslagene. Videre blir mulige virkninger og konsekvenser belyst, deriblant økonomiske kost- nyttevurderinger. Departementet redegjør for forslag som de ikke går videre med.

Kunnskapen og ansvaret ligger primært hos kommunen.

Vi håper, mange kommuner har mulighet til å bidra med innspill under høringen.