Opplæring i grunnleggjande dugleikar

Vaksne har rett til opplæring i grunnleggjande dugleikar. Utdanningsdirektoratet har utarbeidd nytt materiell for å informere vaksne om at det er mogleg å få grunnopplæring og at dei har rett på slik opplæring. Kommunane kan sjølv tilpassa informasjon ut frå dei malane som direktoratet har laga.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.10.2013

Vaksne som treng opplæring i grunnleggjande dugleik har rett til grunnskuleopplæring utan å ta heile fag.

Ei kartleggjing i regi av Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) syner at berre 40 prosent av kommunane gjer tilbod om opplæring i grunnleggjande dugleik. Dette skuldast hovudsakleg manglande etterspurnad.

Direktoratet har difor utarbeidd malar til informasjon som kommunen kan nytta i sitt arbeid med å informere vaksne om deira rettar. Malane er utarbeidd på fleire av dei språk som er vanlege blant innvandrarar.