Introduksjonsordningen

I Norge har vi to lover som skal sikre at innvandrere blir raskt integrert og økonomisk selvstendige. Dette er introduksjonsloven og integreringsloven. Målet er at innvandrere skal få gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og varig tilknytning til arbeidslivet. Gjennom disse lovene legger vi til rette for at asylsøkere tidlig får kjennskap til norsk språk og samfunnsliv.

Lovene gir kommuner og fylkeskommuner plikt til å sørge for tidlig kvalifisering i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap til de som er i målgruppen.

  • Asylsøkere som bor i mottak og er over 18 år er i målgruppen for tidlig kvalifisering.
  • Introduksjonsprogrammet er for personer mellom 18 og 55 år med flyktningbakgrunn, som er bosatt i kommunen etter avtale med integreringsmyndighetene og har bodd i kommunen i mindre enn to år. Også familiemedlemmer som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening, får delta i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid. Deltakere i introduksjonsprogrammet får introduksjonsstønad så lenge de deltar i programmet.
  • Innvandrere mellom 18 og 67 år med oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse, får delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, enten som en del av eller utenom introduksjonsprogrammet.

Statsforvalterens oppgaver

Introduksjonsloven og integreringsloven inneholder flere bestemmelser om enkeltpersoners retter og plikter. Statsforvalteren er klageinstans for vedtak etter disse bestemmelsene. Det betyr at du kan klage på vedtak som gjelder deg selv og som omhandler:

  • tildeling av introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • vesentlige endringer i integreringsplan eller norskplan
  • stopp i introduksjonsprogrammet eller i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • permisjon
  • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling

For at kommunen som har fattet vedtaket skal få anledning til å endre standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom kommunen hverken opphever eller endrer vedtaket, men opprettholder det, blir dokumentene i saken sendt videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og tar en endelig avgjørelse.

Statsforvalteren fører dessuten tilsyn med kommunens forvalting av introduksjonsloven og integreringsloven. Målet er å sørge for at alle kommuner oppfyller lovens minstekrav i ordningene. 

Vis mer


Publisert 04.11.2020

Ny integreringslov gjeldande frå 01.01.2021

Den nye lova har tilsvarande verkeområde som introduksjonslova men med viktige endringar både for fylkeskommunar, kommunar og deltakarar i introduksjonsprogram.


Publisert 31.08.2020

Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.


Publisert 11.09.2018

Introduksjonslova: Nye endringar i lova

Det er gjort fleire endringar i introduksjonslova. Dei største endringane er knytta til forbod mot ansiktsdekkande plagg, retten til introduksjonsprogram blir utvida og kommunane får plikt til å gi opplæring i mottak.


Publisert 04.09.2018

Introduksjonslova: Kva slags rettar har deltakaren i samband med feiringa av id al fitr eller andre høgtidsdagar?

Deltakarar som ikkje er medlem av Den norske kyrkja har rett til fri frå deltaking i  introduksjonsprogrammet i opptil to yrkedagar i samband med feiring eller markering av religiøse høgtider. Deltakaren har rett på introduksjonsstønad desse dagane.


Publisert 25.04.2017

Introduksjonsordninga: Vidaregåande opplæring som tiltak i introduksjonsprogrammet

Frå og med skoleåret 2016/2017 kan vidaregåande opplæring på fulltid inngå som tiltak i introduksjonsprogrammet. Regjeringa uttaler at: "de vil auke bruken av grunnskoleopplæring og videregående opplæring i introduksjonsprogrammet", jf. Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring.


Publisert 19.04.2017

Introduksjonsordninga: Nye malar for individuell plan

Alle deltakarar i introduksjonsprogrammet og norskopplæringa skal ha ein individuell plan. Planen skal seie noko om kva hovudmål og delmål deltakaren har for programmet, og kva aktivitetar og tiltak deltakaren kan nyttiggjere seg av. Kommunen og deltakaren må utarbeide planen i lag.


Publisert 05.04.2017

Introduksjonsordninga: Kva skal kommunen gjere når deltakaren må sone ein dom?

Innsatte i fengsel har i utgangspunktet dei same rettane til tenester og tilbod som resten av befolkninga. Sjølv om ein deltakar i introduksjonsprogrammet må sona ein dom, kan deltakaren ha rett til å fortsetje i introduksjonsprogrammet.


Publisert 19.01.2017

Introduksjonslova: Kva fristar gjeld for opplæring i norsk og samfunnskunnskap når opphaldsløyvet etter utlendingslova vert kalla tilbake?

Når ein person har hatt eit opphaldsløyve som har gitt rett og / plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, men opphaldsløyvet har blitt kalla tilbake, og personen får nytt opphaldsløyve -kva gjeld då av fristar for vidare opplæring i norsk og samfunnskunnskap?


Publisert 17.01.2017

Introduksjonslova: Utvida rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap § 17

Stortinget har vedteke at plikta for opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjeld også for personar mellom 55 og 67 år. Endringa trådde i kraft 1. januar 2017.


Publisert 03.03.2016

Permisjon frå introduksjonsprogrammet ved tilbod om arbeid

Deltakarar i introduksjonsprogrammet kan få permisjon frå opplæringa om dei får tilbod om arbeid. Permisjon kan innvilgast for fleire avgrensa periodar, og totalt for ein periode på inntil eit år. Reglane gjeld frå 19. februar 2016