Nytt til skolestart 2021

Skoler skal planlegge for grønt nivå fra skolestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet. Skoler må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.

Publisert 22.06.2021

Fravær

Regjeringen legger opp til at de midlertidige reglene om fraværsføring og dokumentasjon av fravær skal gjelde fra skolestart. Disse reglene kan bli endret hvis smittesituasjonen og smitteverntiltakene tilsier det.

Fag og timefordeling

Fag- og timefordelingen skal gjennomføres som normalt, og det er ikke fastsatt midlertidige regler om fag- og timefordelingen for skoleåret 2021-2022.

Midlertidige regler

Stortinget har vedtatt å forlenge det midlertidige regelverket for grunnopplæringen om covid-19 til 1. desember 2021. Se midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19.  

Kompetansepakke om skolemiljø 

Utdanningsdirektoratet publiserer de to første modulene av kompetansepakken om skolemiljø i slutten av august. Frem mot desember publiserer vi de fem siste modulene.  Kompetansepakken skal bidra til en kollektiv kompetanseheving om skolemiljø, og gir støtte til å reflektere over egen praksis. Se mer informasjon om kompetansepakken

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir innført trinnvis over en periode på tre år. For skoleåret 2021–22 vil alle trinn unntatt vg3 ta i bruk nye læreplaner. På yrkesfag skal læreplanene for vg3 brukes i yrkesfaglig fordypning på vg1 og vg2.

Se alle de nye læreplanene.

Se støtte til å innføre de nye læreplanene.

Se også informasjon om overgangsordninger, innføring og unntak. 

Endringer i eksamen etter nye læreplaner

Elever skal gjennomføre sentralt gitte eksamener etter nye læreplaner (LK20) i nytt digitalt system. For 10. trinn og vg2 er første eksamen i det nye systemet våren 2022.

Vi har publisert eksempeloppgaver for 10. trinn i norsk, samisk, engelsk og matematikk, og for norsk yrkesfag vg2. Eksempeloppgaver i flere fag på vg2 og justeringer av eksempeloppgaver for 10. trinn kommer til høsten.

Endringer i eksamen og eksempeloppgaver

Ny rammeplan for SFO 

SFO-ene skal ta i bruk rammeplanen fra skolestart høsten 2021. Rammeplanen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og publisert i en digital visning på udir.no.

1. juli publiserer Utdanningsdirektoratet en kompetansepakke om trygt og godt miljø i SFO. 12. august inviterer Utdanningsdirektoratet til en digital konferanse om rammeplanen. 

Alt om ny rammeplan 

Redusert foreldrebetaling i SFO 

Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere foreldrebetaling til foreldre med lav inntekt, til også å gjelde for 3. og 4. trinn. Forslaget er på høring, og planen er at ordningen skal tre i kraft 1. august i år. 

Les mer om nytt til skolestart på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Kontaktpersoner