Resultat fra elevundersøkelsen 2021

Elever sier sin mening i Elevundersøkelsen. Foto: Solution Marketing

Elevene i Rogaland rapporterer om et godt læringsmiljø med høy trivsel, faglige utfordringer og opplevelse av mestring. De opplever også god støtte fra lærerne og hjemmefra.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.02.2022

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolene bedre.

Godt læringsmiljø

Elevene i Rogaland rapporterer om et godt læringsmiljø med høy trivsel, faglige utfordringer og opplevelse av mestring. De opplever også god støtte fra lærerne og hjemmefra.

Som i resten av landet, er det også i Rogaland relativt små forskjeller mellom trinnene. Elever på 7. trinn skårer høyest på elevdemokrati og medvirkning, støtte fra lærerne, vurdering for læring og støtte hjemmefra. Elever på 10. trinn skårer høyest på utdanning og yrkesveiledning, mens vg1 skårer høyest på læringskultur, faglig utfordring, trivsel og motivasjon. Nesten alle indikatorene går ned fra 7. til 10. trinn, for så å stige igjen på vg1.

Mobbing

Andelen elever i Rogaland som melder fra om mobbing på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere, ligger lavest i landet både på 7. og 10. trinn, og på videregående skole. På spørsmål om elevene har opplevd mobbing fra voksne på skolen de siste månedene svarer elevene nært opp til landsgjennomsnittet. 

Når det gjelder elever som har meldt fra om at de blir mobbet, svarer over en tredel at ingen voksne på skolen visste om det. En tredel svarer at skolen visste det, men de opplevde ikke å få hjelp.

Forskjell mellom kommunene

Elevundersøkelsen viser store forskjeller mellom kommunene i Rogaland. Andel elever som oppgir at de blir mobbet på skolen varier fra 0,0 til 13,3%. Det er også stor forskjell på hvordan elevene opplever læringskulturen og støtte fra lærerne, og elevdemokrati og elevmedvirkning.

Videregående skoler

Det er store forskjeller på de videregående skolene i fylket på alle læringsmiljøindikatorene. Elevenes motivasjon er den indikatoren som har minst variasjon fra skolen med mest motiverte elever til skolen med minst motiverte elever. Jentene opplever at de får mer faglige utfordringer enn guttene, og guttene opplever mer mestring enn jentene på skolen. Dette gjelder både på studieforberedende og yrkesfag.

Det er også store forskjeller mellom skolene når det gjelder andel elever som melder fra om at de opplever mobbing på skolen. Elever på yrkesfag melder fra om mer mobbing enn elever på studieforberedende. På studieforberedende er det flere gutter enn jenter som melder fra om mobbing.

Er elevene påvirket av koronapandemien?

Høsten 2021 fikk elevene spørsmål om koronapandemien har påvirket skolehverdagen deres. Litt over halvparten av elevene fra 5. trinn til vg3 svarte at koronapandemien påvirket skolehverdagen deres negativt. Undersøkelsen gir ikke nærmere svar på hva ved skolehverdagen elevene opplever som negativt eller positivt. 

Kilder

https://www.udir.no/

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/

https://www.udir.no/tall-og-forskning/nye-analysebrett-for-statistikk/

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner