Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vergemål

Oppdatert 10.05.2022

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

 • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
 • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
  • hvis du er forelder til voksne barn
  • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
  • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
 • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer

Har du spørsmål kan du ringe vergemålstelefonen i Østfold: 90 97 13 07

For tiden trenger vi ikke flere verger eller representanter i Østfold. Hvis du svarer på quest back ovenfor, "Vil du bli verge eller representant", vil vi kontakte deg hvis behovet endrer seg.


Publisert 19.09.2018

Vergemøter høsten 2018

Velkommen til vergemøter:

 • Torsdag 31. oktober fra kl. 17.00 til ca. kl. 19.30
 • Onsdag 10. oktober fra kl. 17.00 til ca kl. 19.30
 • Onsdag 24. oktober fra kl. 17.00 til ca kl. 19.30
 • Onsdag 14. november fra kl. 12.00 til ca kl. 14.30

 Mer informasjon om møtene finner dersom du trykker på pilen til høyre.

Påmelding skjer til fmospostmottak@fylkesmannen.no, eller pr. post til Fylkesmannen i Østfold, eller under Kurs og konferanser på Fylkesmannen sin hjemmeside.


Publisert 13.04.2018

Brukerundersøkelse for verger

Vi ønsker å få vite hvordan våre verger opplever kontakten med Fylkesmannen som vergemålsmyndighet.

I regi av Statens sivilrettsforvaltning, gjennomfører Fylkesmannen en brukerundersøkelse for alle verger. Vi håper at du som er verge vil bruke noen minutter til å svare på undersøkelsen.

Det er mulig å svare på undersøkelsen frem til 1. juni 2018. Besvarelsen din vil være anonym.

Svar på undersøkelsen her.

Takk for at du deltar i undersøkelsen!


Publisert 11.09.2017

Informasjon til alle verger om endring i folkeregisteret

Fra gammelt av har folkeregisteret, for en person med verge, manuelt lagt til verge i feltet for personens postadresse. Dette blir nå endret. Fremover vil vergen i nye og endrede saker registreres i et eget felt, og en eventuell postadresseendring må vergen aktivt sende til folkeregisteret. 


Publisert 08.02.2017

Bruk Altinn ved levering av vergeregnskap

Fylkesmannen ønsker at du leverer vergeregnskapet via Altinn. Gå inn via http://www.vergemaal.no eller www.altinn.no. Brukerveiledning finner du her.

 


Publisert 08.02.2017

Faste verger

Fylkesmannen i Østfold har nå et tilstrekkelig antall faste verger og representanter. Vi vil legge ut ny informasjon dersom behovet endrer seg.

 

 


Publisert 08.02.2017

Huskeliste for verger

Flere av våre verger har etterspurt "huskeliste for verger", som har blitt delt ut i våre vergemøter.

 

 


Publisert 08.02.2017

Vergeregnskap for 2016

Fylkesmannen sender nå ut brev om innlevering av vergeregnskap til alle verger som er registrert med regnskapsplikt


Publisert 08.04.2015

Legens rolle i vergemålsaker

Legene har en viktig rolle når det skal vurderes om en person har behov for verge. I vedlagte brev her gir vi  informasjon som kan gjøre legens arbeid lettere.


Publisert 25.03.2015

Vergemøter

Fylkesmannen ønsker å bidra til at våre verger har tilstrekkelig kunnskap og er trygge i rollen som verge. Er det kurs eller foredrag du ønsker at vi skal holde for våre verger, kan du sende dine forslag til fmospostmottak@fylkesmannen.no.


Publisert 01.08.2014

Legalfullmakt og fremtidsfullmakt - gode alternativer til vergemål

Man antar at det i Norge i dag er omtrent 60 000 mennesker med demens, og beregninger viser at det kan være dobbelt så mange i 2050. Vi kan alle på et eller annet tidspunkt i livet komme i en situasjon der vi ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser fullt ut. Sykdom eller annet kan føre til at vi får problemer med å styre økonomien vår og/eller å ta viktige beslutninger i mer personlige forhold. Problemene kan være forbigående, eller de kan vare livet ut.