Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forebyggende samfunnssikkerhet

Oppdatert 11.07.2022

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet, noe som blant annet framgår i plan- og bygningsloven. Som lokal planmyndighet har kommunene ansvar for og hjemmel til å nekte at arealer som er eller kan være utsatt for fare, blir tatt i bruk. Dette gjelder for så vel enkeltstående byggetiltak som mer omfattende planer.

Hensynet til samfunnssikkerhet må føre til konkrete valg

I praksis betyr dette blant annet at boligfelt og institusjoner ikke må legges til områder som er utsatt for flom, skred eller andre hendelser som kan utgjøre fare for liv og helse. Det bør også være alternative forsyningsveier av drikkevann og strøm dersom hovedtilførslene skulle bryte sammen. Ved etablering av nye samferdselsårer skal boligområder, skoler og andre institusjoner skjermes best mulig.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) brukes til å kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser i et bestemt område. Dette kan for eksempel være flom eller strømbrudd. En helhetlig ROS-analyse skal ligge til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet.

Vis mer


Publisert 23.10.2017

FylkesROS for Østfold 2017

Fylkesmannen i Østfold har nå oppdatert risiko- og sårbarhetsanalysen for Østfold. FylkesROS Østfold 2017 gir en oversikt over hendelser som kan ramme østfoldsamfunnet. 


Publisert 21.08.2015

Nasjonale anbefalinger om åpenhet om IKT-hendelser

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet anbefalinger for hvordan offentlige og private virksomheter bør vurdere åpenhet om IKT-hendelser.


Publisert 26.03.2014

Risikobildet i Østfold 2014

Fylkesmannen i Østfold har nå oppdatert risiko- og sårbarhetsanalysen for Østfold. Analysen, den såkalte «FylkesROS Østfold 2014», gir en oversikt over hendelser som kan ramme østfoldsamfunnet. Den viser hva som kan være farepotensialet og konsekvensene av ulike hendelser. Skred, flom, ekstremvær, strømbortfall, skogbrann og smittsomme sykdommer er blant temaene som omtales. Analysen gir også oversikt over ulike aktørers ansvar ved kriser.


Publisert 10.03.2014

Ser alvorlig på skredfaren i Østfold

Fylkesmannen ser alvorlig på situasjonen med flere skred i Østfold i siste ukene. -Det er nå viktig at kommunene, entreprenører og andre som har ansvar for inngrep i terrenget er svært varsomme, sier fylkesberedskapssjef Espen Pålsrud.


Publisert 31.10.2013

Vellykket beredskapsseminar om kraftforsyning

Vi arrangerte beredskapsseminar om kraftforsyning for kommunene, statlige etater og andre beredskapsaktører 24. oktober. Vel 60 representanter deltok. Hovedtema for seminaret var risikobildet nasjonalt, regionalt og lokalt med vekt på tiltak når strømmen måtte svikte. Arbeidet vil følges opp med nye samlinger i 2014.


Publisert 18.09.2013

Beredskapsseminar om risiko og sårbarhet i Østfold

24. oktober arrangerer Fylkesmannen beredskapsseminar. Hovedtema er svikt i strømforsyningen.


Publisert 24.04.2013

Fylkesberedskapsrådet i Østfold hadde møte i Moss 19. april 2013.

Hovedfokus var oppdatering og formidlig av risikobildet i Østfold.

 


Publisert 11.04.2013

Fagforum beredskap 12. mars 2013

Fagforum beredskaps årlige samarbeidskonferanse ble avviklet 12. mars og representanter fra 16 kommuner, Øsfold og Follo politidistrikter, Østfold sivilforsvarsdistrikt, Østfold Røde Kors og Fylkesmannen i Østfold var til stede.