Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannen omgjør dispensasjonsvedtak i Fredrikstad

Oppføring av ny produksjonsfabrikk for Sleipner Motor As krever planendring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.06.2017

Sleipner Motor AS i Fredrikstad ønsker å rive et eksisterende trelastlager og oppføre ny produksjonsfabrikk  i Fredrikstad kommune. Tiltakene er i strid med vedtatte arealplaner på en rekke punkter, og det ble derfor søkt om dispensasjon fra både kommunedelplan og reguleringsplan.  Kommunen innvilget til sammen syv dispensasjoner, blant dem fra plankrav, høydebestemmelser, byggegrense mot vei, planformål i sjø og bestemmelser knyttet til hensynssone kulturmiljø.

Saken har vært omstridt, og kommunens vedtak ble klaget på til Fylkesmannen som er klageinstans. Her ble kommunens vedtak omgjort, og dispensasjonssøknadene avslått. Så mange dispensasjoner innebærer samlet sett så store avvik fra gjeldende planer at eventuelle endringer må skje gjennom en ordinær planendringsprosess. Planprosesser følger særlige saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven som sikrer hensynet til samråd, offentlighet og medvirkning. 

Fylkesmannens vedtak kan du lese her.

Kontaktpersoner