Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Plan- og bygningsrett

Oppdatert 01.02.2022

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Statsforvalteren er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Statsforvalteren bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Statsforvalteren skal likevel også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Statsforvalteren skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Statsforvalteren prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Vis mer


Publisert 29.10.2018

Nytt rundskriv om planlegging i sjø

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt et nytt rundskriv om planlegging i sjø, H-6/18.

Rundskrivet erstatter det tidligere rundskrivet T-4/96 "Lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystsonen".


Publisert 26.09.2017

Plan- og byggesakssamling for kommunene

Fylkesmannen i Østfold inviterer til fagsamling i plan- og bygningsrett 9. november 2017. Temaer vil blant annet være endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter, ras- og kvikkleireproblematikk og utforming/tolkning av planbestemmelser.


Publisert 07.07.2017

Fylkesmannen omgjør vedtak om å nekte oppføring av seks bygningsenheter i Husebukta

Fylkesmannen har ved vedtak av 7. juli 2017 omgjort sitt tidligere vedtak om å nekte oppføring av seks bygningsenheter i Husebukta. Tillatelse til å sette i gang arbeidene er dermed gitt.


Publisert 01.06.2017

Fylkesmannen omgjør dispensasjonsvedtak i Fredrikstad

Oppføring av ny produksjonsfabrikk for Sleipner Motor As krever planendring.


Publisert 18.03.2016

Opphever Moss kommunes vedtak om endringer i kommuneplanen


Publisert 18.03.2016

Anke fra svineprodusenter er nektet fremmet for Høyesterett

Saken er dermed rettskraftig avgjort, og Borgarting lagmannsretts dom av 11. desember 2015 blir stående. Dette innebærer at erstatningkrav fra Mørk Engebretsen Invest AS og Hampshire AS mot staten på kr 29 millioner ikke har ført frem.


Publisert 17.03.2016

Ny telefontid for byggesaksbehandlerne

Saksbehandlere hos Fylkesmannen i Østfold som behandler klager på bygge- og plansaker kan nås på telefon mandag til torsdag mellom kl.12.00-14.00. Telefonen er stengt på fredag.  


Publisert 09.12.2015

Midlertidig bruksendring av Nye Oven Leir

Fylkesmannen omgjør Råde kommunes vedtak, og gir tillatelse til midlertidig bruksendring av eksisterende bygning på Nye Oven leir til akuttmottak for inntil asylsøkere. 


Publisert 30.11.2015

Midlertidig forskrift om unntak fra byggesaksbehandling for asylmottak

Regjeringen har iverksatt en midlertidig forskrift som åpner for raskere etablering av asylmottak med nøktern, men forsvarlig standard. Forskriften ble vedtatt 27. november og trådte i kraft straks.

Trykk her for å lese forskriften.

Trykk her for å lese departementets pressemelding.

 


Publisert 01.11.2015

Fylkesmannen opphever Rygge kommunes vedtak

Fylkesmannen opphever Rygge kommunes vedtak om bruk av låven på Ekeby gård.