Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oversikt over Fylkesmannens innsigelser i 2016

Fylkesmannen i Østfold fremmet innsigelse til fem av kommunenes arealplaner i 2016. Tilgjengelig statistikk for perioden etter 2003 viser antallet stort sett har ligget mellom 10-15 innsigelser i året.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.01.2017

Fylkesmannen i Østfold er berørt statlig fagmyndighet i mange saker, og har adgang til å fremme innsigelse til kommunenes forslag til arealplaner, som kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Kommunene har i sitt planarbeid ansvar for at også nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt. Statlige og regionale myndigheter skal medvirke i kommunenes planarbeid slik at disse interessene blir tilfredsstillende ivaretatt. Innsigelsesadgangen skal sikre at kommunene ikke vedtar planer som strider mot slike interesser.

Antallet arealplaner som kommunene i Østfold sender på høring varierer noe fra år til år. Det gjør også antallet arealplaner som blir møtt med innsigelser fra Fylkesmannen i Østfold.

Vi har tall tilbake til 2003, som viser at antallet innsigelser i 2016 sammen med 2014 (også fem) var et år med relativt få innsigelser.

Oversikt over antall arealplaner møtt med innsigelse fra Fylkesmannen i Østfold de senere årene:

År

Innsigelser

2016

 5

2015

7
2014 5
2013 11
2012 11
2011 14
2010 15
2009 28

Siden 2003 har antallet stort sett ligget mellom 10-15 innsigelser i året.

Fylkesmannen i Østfold publiserer fortløpende innsigelsene på en egen nettside, slik at dette er åpent og tilgjengelig for alle interesserte.

Når det gjelder kommunenes dispensasjonsvedtak har Fylkesmannen i Østfold påklaget åtte vedtak i 2016. Dispensasjonsvedtakene innebærer at kommunene fraviker sine vedtatte arealplaner. Tilgjengelig statistikk siden 2013 viser at antallet påklaginger her har variert mellom 8 og 13. Fylkesmannen mottar 400-500 dispensasjonssøknader til uttalelse hvert år.