Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Innsigelse til Åledalslinja i Fredrikstad

Fylkesmannens miljøvernavdeling mener Åledalslinja kan vanskeliggjøre nasjonale målsettinger om reduserte klimagassutslipp, og at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planforslaget er også i konflikt med jordvernet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.07.2017

I uttalelsen påpekes behovet å se planforslaget og behovet for veien i en større helhet hvor man også inkluderer virkemidler som framtidig arealbruk i kommunen, utvikling av kollektivtrafikk, effekter av bomring, parkeringspolitikk m.m.

Det arbeides nå med byvekstavtaler hvor Nedre Glomma er aktuell kandidat. Byvekstavtalene skal bidra til å nå målet om null vekst i personbiltrafikken i byene. Det er allerede startet arbeid med byutredning i Nedre Glomma. Disse forhandlingene bør gjennomføres før man tar stilling til om reguleringsplanen eventuelt bør godkjennes mener miljøvernavdelingen.

Hele uttalelsen finner du i margen til høyre (eller nedenfor om du leser nettsiden med mobiltelefon).