Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Arealforvaltning

Oppdatert 01.02.2022

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Statsforvalterens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvalteren gripe inn.

Statsforvalteren kan gripe inn ved å fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Statsforvalteren er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvalteren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender kommunen klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Vis mer

Det er miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold som er mottaker av de fleste plan- og dispensasjonssaker. Ved behov blir imidlertid de andre fagavdelingene, som landbruksavdelingen, samordnings- og beredskapsstaben og helse- og sosialavdelingen innvolvert før Fylkesmannen avgir uttalelse i saker.

Fylkesmannen i Østfold har et planlag, som består av representanter fra de ulike fagavdelingene og fra staben for samordning og beredskap. Planlaget skal samordne embetets virksomhet rettet mot kommunale og fylkeskommunale planprosesser. Dette gjelder særlig de overordnede prosessene knyttet til planstrategier, kommuneplaner og regionale planer.

Fylkesmannen deltar også i regionalt planmøte (planforum) som arrangeres av Østfold fylkeskommune.


Publisert 23.04.2018

Uttalelse til ny fylkesplan

Fylkesmannen er i hovedsak enig i forslaget til ny fylkesplan, men påpeker at det usikkert om planen i tilstrekkelig grad bidrar til å nå målet om å redusere klimagassutslippene.


Publisert 18.07.2017

Innsigelse til Åledalslinja i Fredrikstad

Fylkesmannens miljøvernavdeling mener Åledalslinja kan vanskeliggjøre nasjonale målsettinger om reduserte klimagassutslipp, og at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planforslaget er også i konflikt med jordvernet.


Publisert 03.01.2017

Oversikt over Fylkesmannens innsigelser i 2016

Fylkesmannen i Østfold fremmet innsigelse til fem av kommunenes arealplaner i 2016. Tilgjengelig statistikk for perioden etter 2003 viser antallet stort sett har ligget mellom 10-15 innsigelser i året.


Publisert 18.04.2016

Avslår søknaden om to boligtomter i Sarpsborg

Fylkesmannen i Vestfold har som settefylkesmann omgjort Sarpsborg kommunes dispensasjonsvedtak for fradeling av to boligtomter. Fradelingene var en del av kommunens forhandling med grunneiere om videre bruk av lysløypa i marka.


Publisert 01.04.2016

Ønsker ikke mer støy ved Linnekleppen

Fylkesmannen har innsigelse til foreslått reguleringsplan for pukkverk i nærheten av Linnekleppen i Rakkestad. -Plasseringen vil være i konflikt med regionale friluftsinteresser, sier miljøverndirektøren.


Publisert 26.02.2016

Gir tillatelse til trelast i Iseveien 9 i Sarpsborg

Fylkesmannen i Østfold har gitt samtykke til å fravike kjøpesenterbestemmelsen for å etablere trelast/byggevarehandel i Iseveien 9


Publisert 19.11.2015

Påklager Sarpsborg kommunes dispensasjonsvedtak

Fylkesmannens miljøvernavdeling har påklaget Sarpsborg kommunes dispensasjonsvedtak for fradeling av to boligtomter i et område med byggeforbud. Bakgrunnen for søknadene om dispensasjon er kommunens forhandling med grunneiere om videre bruk av lysløypa i marka.


Publisert 02.06.2015

Opprettholder innsigelsen til kraftlinjer på Kråkerøy og Hvaler

Fylkesmannen opprettholder innsigelsen til kraftlinjer vest på Kråkerøy og mellom Tangen på Kråkerøy og Vesterøy.


Publisert 03.03.2015

Anbefaler ikke videre utredning av fjordkryssing

Fylkesmannen mener tiden ikke er inne til å utrede bro eller tunnel til Vestfold. Miljøkonsekvensene med økte klimagassutslipp og naturinngrep ved ilandføring er for store. En framtidsrettet forbindelse må også inkludere jernbane.


Publisert 09.02.2015

Avslår søknad om samtykke for nytt forretningsbygg i Råde

Fylkesmannen i Østfold har avslått søknad om samtykke til å fravike rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre for etablering av nytt forretningsbygg på Jonsten.