Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppgaver og ansvar

Fylkesmannen er statens representant i Østfold og har ansvar for at vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen blir fulgt opp i fylket. Fylkesmannen skal ivareta rettsikkerhet for innbyggerne, bidra aktivt til samfunnsutviklingen og sørge for samordning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Fylkesmannen skal fremme Østfolds interesser, og ta initiativ både lokalt og overfor nasjonale myndigheter. Sentrale oppgaver for Fylkesmannen er å

 • sikre innbyggerne de rettigheter og tjenester de har krav på
 • sørge for at nasjonal politikk blir gjennomført
 • samordne offentlige virksomhet i fylket
 • veilede og støtte kommunene
 • bidra aktivt i plan- og utviklingsarbeidet
 • være talerør for Østfold overfor sentrale myndigheter.

Desuten skal Fylkesmannen bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den offentlige virksomheten i fylket.

Fylkemannen er statlig sektormyndighet innenfor

 • helse og sosial
 • kommunal forvaltning
 • samfunnssikkerhet og beredskap
 • miljøvern
 • utdanning og barnehage
 • barn og familie
 • vergemål
 • landbruk.

Fylkesmannen utfører sine oppgaver gjennom saksbehandling, veiledning, dialog, tilsyn og utviklingsarbeid.

Våre kjerneverdier er
ÅPENHET - TROVERDIGHET - KOMPETANSE.