Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Avdelinger

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Samordning- og  beredskapsstaben
Espen Pålsrud, direktør/fylkesberedskapssjefFylkesmannen har et koordinerende ansvar for samfunnssikkerhet i fylket både i fred og krig. Fylkesmannen har i tillegg et spesielt ansvar for å føre tilsyn med kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, samt gi råd og veilede i aktuelle samfunnssikkerhetsspørsmål. Samordning- og beredskapsstaben består av seks medarbeidere, og ledes av direktør Espen Pålsrud.

Administrativ stab
Administrativ stab skal bistå embetsledelsen og Fylkesmannens ulike enheter med administrative oppgaver som staben har særskilt ansvar for, og sikre gode rutiner på administrativ stabs tjenesteområder. Staben skal videre bistå med og etter behov initiere organisasjons- personal og ledelsesutvikling som kan styrke fylkesmannsembetets drift og utvikling. Administrativ stab er oppgaveorganisert i fem faggrupper; Arkiv, IKT, Kantina, Service og drift og Økonomi og personal. Staben har 26 medarbeidere fordelt på 22 årsverk. Janne Rosli Lindström er konstituert direktør for Administrativ stab.

 
Helse- og sosialavdelingen
Elisabeth Lilleborge Markhus, fylkeslegeHelse- og sosialavdelingen får oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Avdelingen har for tiden 29 årsverk der det inngår tverrfaglig fagkompetanse fra jus og helse, sosial- og samfunnsfag, barnevern og forvaltning. Klagebehandling, tilsyn, rådgivning og andre rettssikkerhetsoppgaver skal medvirke til at befolkningens behov for tjenester ivaretas, at barneverntjenester, sosiale tjenester i Nav og helse- og omsorgstjenester drives forsvarlig, og at svikt i tjenestene forebygges. Avdelingen bidrar til å gjennomføre nasjonal politikk i helse- og omsorgssektoren, arbeids- og velferdsforvaltningen og barnevernet. I satsninger og reformarbeid skal vi bidra med å iverksette, samordne, veilede og forvalte tilskudd. Overordnet mål for arbeidet er å redusere ulikheter og utjevne økonomiske, sosiale og helsemessige forskjeller. I tillegg ivaretar avdelingen flere delegerte forvaltningsoppgaver, hvorav førerkortsaker og separasjon/skilsmisser er de mest omfattende. Avdelingen ledes av fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus.

 
Miljøvernavdelingen
.Bilde av kst. miljøverndirektør Karsten Butenschøn Miljøvernavdelingens arbeid skal bidra til å oppfylle norske miljømål; rikt naturmangfold, godt vannmiljø, godt bymiljø, aktivt friluftsliv, et giftfritt miljø, ren luft og stabilt klima. Vi har 18 fast ansatte medarbeidere, som til sammen innehar bred kompetanse innen naturmangfold, forurensning og arealplanlegging. Avdelingen ledes for tiden av konstituert miljøverndirektør Karsten Butenschøn

 

Landbruksavdelingen
Landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud hos Fylkesmannen i Østfold Landbruksavdelingen skal bidra til å gjennomføre regjeringens landbrukspolitikk. Vi jobber med oppgaver innen arealforvaltning, tilskuddsforvaltning, miljøtiltak i landbruket, kulturlandskap, skogbruk og næringsutvikling i landbruket. Vi har 15 fast ansatte som til sammen har bred kompetanse innen jordbruk, skogbruk og forvaltningsoppgaver. Avdelingen ledes av landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud.


Barnehage- og utdanningsavdelingen
Unn West, fungerende utdanningsdirektørFylkesmannen skal informere og veilede bredt innenfor områdene barnehage og skole (grunnskole og videregående opplæring) og medvirke til at nasjonal politikk følges opp i kommuner, fylkeskommunen og av eiere/drivere av private skoler. Gjennom tilsyn skal Fylkesmannen kontrollere om kommuner, fylkeskommunen og private aktører overholder lovkrav innenfor opplæringsloven, barnehageloven, introduksjonsloven og voksenopplæringsloven. Fylkesmannen skal gjennom dialog og tilsyn medvirke til at sektoren følger opp lovpålagte krav og iverksetter tiltak til beste for barn, unge og voksne. Fylkesmannen er videre klageinstans for alle enkeltvedtak i barnehagen ( med unntak av inntak), grunnskolen og utvalgte sider i videregående opplæring. Fylkesmannen skal i nært samarbeid med sektoren stimulere til utvikling og kompetanseheving. Barnehage- og utdanningsavdelingen består av tolv faste medarbeidere. Avdelingen ledes for tiden av konstituert utdanningsdirektør Unn West.

Juridisk avdeling
Katrine Bjørnstad, direktørI juridisk avdeling er ordningen med fri rettshjelp og klagesaker etter plan- og bygningsloven blant våre hovedarbeidsområder. Fra 1. juli 2013 ble Fylkesmannen lokal vergemålsmyndighet, og denne oppgaven ligger i juridisk avdeling. Juridisk avdeling består p.t. av 23 medarbeidere og vi har oppdrag fra i alt ti departementer. Avdelingen ledes av direktør Katrine Bjørnstad.