Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verneområder

Oppdatert 03.01.2022

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

I Østfold er det 150 verneområder.

Fylkesmannen har forvaltningsansvaret for de fleste verneområdene i fylket. Kommunene har fått tilbud om å overta dette ansvaret innen sine kommunegrenser. Foreløpig har Trøgstad og Moss kommuner takket ja til tilbudet, og myndigheten er delegert til disse to. Når det gjelder Ytre Hvaler nasjonalpark, er myndigheten gitt til et eget nasjonalparkstyre.

Nasjonalparken utgjør mesteparten av arealet for alle verneområdene. I tillegg finnes det 121 naturreservater, 5 landskapsvernområder og 23 andre verneområder (biotopvern, fuglefredning, naturminner) pr. 15. desember 2018.

Ytre Hvaler nasjonalpark og Værne Kloster landskapsvernområde har egne nettsider. Link til disse finner du i margen til høyre. Der finnes du også link til godkjente forvaltningsplaner for en del av verneområdene.


Publisert 11.06.2018

Høring av marint verneforslag for Rauerfjorden

Fylkesmannen foreslår at Rauerfjorden skal bli nytt marint verneområde


Publisert 24.05.2018

Fredet einer blåste ned – vernevedtak opphevet

En fredet einer i Halden, som sies å ha vært Skandinavias høyeste, blåste ned for en stund siden. Nå er vernevedtaket opphevet av Miljødirektoratet.


Publisert 19.05.2018

Høring av ni reservatforslag til frivillig skogvern

Det er sendt på høring ni reservatforslag til frivillig skogvern. Forslagene omfatter områder i Aremark, Askim, Eidsberg, Halden, Marker, Sarpsborg og Trøgstad. Verneforslagene utgjør til sammen litt over 2000 dekar. Høringsfristen er 15. juli 2018.


Publisert 08.03.2018

Høring av verneforslag - Bogen og utvidelse av Strønes

Fylkesmannen i Østfold har sendt på høring forslag om opprettelse av ett nytt skogreservat (Bogen) i Spydeberg kommune og utvidelse av et eksisterende reservat (Strønes) i Trøgstad kommune. Begge sakene skjer innenfor ordningen frivillig vern av skog. Høringsfristen er 10. mai 2018.


Publisert 14.02.2018

Høring av forvaltningsplan for Lundsneset naturreservat

Utkast til forvaltningsplan for Lundsneset naturreservat i Aremark og Halden kommuner er sendt på høring. Frist for uttalelse er satt til 4. april 2018.


Publisert 04.01.2018

Forslag om grensejustering av Lundsneset naturreservat

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om justering av grensen for Lundsneset naturreservat i Halden kommune. Forslaget inngår i arbeidet med frivillig vern og skog. Høringsfristen er 15. mars 2018.


Publisert 19.12.2017

To nye skogområder vernet

Regjeringen vedtok den 15. desember 2017 å frede to nye barskogområder i Halden. Dette gjelder Svantjern naturresevat og utvidelse av Vestfjella naturreservat.


Publisert 15.12.2017

Forvaltningsplan for naturreservatene Sandøysalta og Gjølertangen er godkjent

Forvaltningsplanen for naturreservatene Sandøysalta (Salta) og Gjølertangen  på Søndre Sandøy på Hvaler er nå godkjent. Et utkast var på høring tidligere i år.


Publisert 22.11.2017

Nytt kart over verneområder i Østfold

Fylkesmannen i Østfold utga i 2014 et kart over alle naturvernområdene i fylket. Nå er kartet oppdatert.


Publisert 05.07.2017

Høring av verneforslag - Orkerødskogen på Jeløya

Fylkesmannen i Østfold har sendt på høring forslag om opprettelse av et nytt skogreservat. Høringsfristen er 1. september 2017 for lokale høringsinstanser og 15. september 2017 for sentrale instanser.