Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 04.04.2018

Beredskapstelefon for rovviltskader og informasjon til beitebrukere i Østfold 2018

Om det skulle bli rovviltskader på beitedyr i 2018 har Fylkesmannen beredskapstelefon som er betjent i beitesesongen. Vi har også laget en informasjonsbrosjyre for beitebrukere.


Publisert 05.01.2018

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2018

Søknadsfrist er 15. februar 2017 i Oslo, Akershus og Østfold.


Publisert 10.08.2017

Avslag på søknad om skadefelling av ulv i Rakkestad og Halden

Fylkesmannen i Østfold avslår søknaden fra Østfold bondelag om skadefelling. Selv om ulven har oppført seg utypisk, har vi til nå ikke sett oppførsel som tilsier at den medfører et større akutt skadepotensial enn det som er normalt når det er ulv i området.


Publisert 10.08.2017

Avslag på skadefelling av ulv i Degernes

Fylkesmannen i Østfold avslår søknaden fra Østfold sau og geit om skadefelling. Selv om ulven har oppført seg utypisk, har vi til nå ikke sett oppførsel som tilsier at den medfører et større akutt skadepotensial enn det som er normalt når det er ulv i området.

 


Publisert 03.01.2017

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2017

Ordningen omfatter både forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT). Søknadsfrist er  15. februar 2017 i Oslo, Akershus og Østfold.


Publisert 19.05.2016

Beredskapstelefon ved rovviltskader og informasjon til beitebrukere i Østfold 2016

Om det skulle bli rovviltskader på beitedyr i 2016 har Fylkesmannen beredskapstelefon som er betjent i beitesesongen. Vi har også laget en informasjonsbrosjyre for beitebrukere.


Publisert 12.01.2016

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader

Ordningen omfatter både forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT). Søknadsfrist er utvidet til 15. februar 2016 i Oslo, Akershus og Østfold.


Publisert 02.09.2015

Har du sett store rovdyr eller spor og tegn etter disse?

Innmeldte observasjoner fra publikum er en viktig kilde til informasjon i overvåkningen av de store rovdyrene i Skandinavia, som er gaupe, jerv, brunbjørn og ulv.


Publisert 15.07.2015

Rovvilttelefon

Fylkesmannen i Østfold har opprettet en beredskapstelefon ved rovviltskader i beitesesongen, telefonnr 48197903


Publisert 17.02.2015

Økt etterspørsel i Østfold etter tilskudd til tiltak mot rovviltskader

Søknadsfristen for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader gikk ut 15. februar. Fylkesmannen i Østfold har fått inn søknader på totalt 4 millioner, som er en økning på ca. 400.000,- fra 2014.