Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Naturmangfold

Oppdatert 03.01.2022

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

Hule eiker - en utvalgt naturtype

Vi anbefaler nettsiden http://www.hule-eiker.no/. Nettsiden skal gjøre det enklere for kommuner, utbyggere, hageeiere, bønder og andre å vite hvordan de skal oppfylle lovkravene til de gamle eiketrærne. Nettsiden driftes av Fylkesmannen i Vestfold.  


Publisert 02.08.2018

Fangst av edelkreps i Østfold 2018

På grunn av fare for spredning av krepsepest er det strenge restriksjoner på fangst av edelkreps (Astacus astacus).


Publisert 14.06.2018

Naturtypekartlegging 2018

I år kartlegges naturtyper i 5 områder i Østfold. Arbeidet utføres i perioden juni-oktober av personell fra Multikonsult på oppdrag fra Miljødirektoratet.


Publisert 03.08.2017

Fangst av edelkreps i Østfold 2017

På grunn av fare for spredning av krepsepest er det strenge restriksjoner på fangst av edelkreps (Astacus astacus). Det er viktig at alle som fisker eller bruker vann og vassdrag på andre måter hjelper oss å hindre at krepsepest og andre fiskesjukdommer spres!


Publisert 01.06.2017

Kartlegging av naturtyper i 2017

Det skal kartlegges naturtyper i seks nye områder i 2017 på oppdrag fra Miljødirektoratet. Biofokus AS og Multiconsult AS har fått i oppdrag å kartlegge naturtyper i deler av Østfold.


Publisert 12.08.2016

Krepsepest i Mossevassdraget

Det er nå fastslått at det er krepsepest som har tatt livet av edelkrepsen i Mjær/Hobølvassdraget. Forbud mot krepsing vil bli innført.


Publisert 08.07.2016

Naturtypekartlegging i Østfold i 2016

Biofokus kartlegger naturtyper i  Moss (Jeløy), Fredrikstad (østsiden av Glomma) og Hvaler (vestre øyene) på oppdrag fra Miljødirektoratet.


Publisert 27.11.2015

Forvaltningsplan for villsvin på høring

Har du synspunkter på forslaget til forvaltningsplan? Høringsfristen er 1. mars 2016.


Publisert 09.07.2015

Vær OBS på de svartelista hagerømlingene

De fleste importerte hageplanter er kun til glede, men noen trives så godt at de utkonkurrerer norsk flora og blir problemarter. Har du noen svartelista arter i din hage?


Publisert 19.09.2014

Krepsepest og signalkreps påvist i Rødnessjøen

I forrige uke ble det fanget signalkreps under prøvefiske i søndre del av Rødnessjøen. Undersøkelser av krepsen foretatt av Veterinærinstituttet viste at både signalkreps og edelkreps var smittet med krepsepest.


Publisert 02.04.2014

Lovstridig fjerning av gamle eiker ved Tomb kirke i Råde kommune

Fylkesmannen konkluderer med at fjerningen av de to gamle eikene ved Tomb kirke i Råde er gjort i strid med naturmangfoldloven.