Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Motorferdsel

Oppdatert 03.01.2022

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer

Innenfor fagområdet motorferdsel er det kommet flere nye bestemmelser og endringer de senere årene. Samtidig vil bestemmelser i naturmangfoldloven også være aktuelle ved behandlingen av saker etter motorferdselloverket.

 

 

 

For hjelp til saksbehandling av disse sakene anbefaler vi Miljøkommune.no.

På motorferdselområdet er det kommet en rekke endringer i lovverk og føringer siden 2009. Opplistingen nedenfor viser noen av de mest aktuelle endringene:

  • Om ny naturmangfold og betydningen for vedtak etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag (rundskriv T-6/09)
  • Utvidet adgang til å bruke motorkjøretøy i forbindelse med utmarksnæring (rundskriv T-6/09)
  • Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel (gjelder bl.a. kjørehastighet, bruk av lys og signal, vikeplikt)

Se for øvrig Direktoratet for naturforvaltnings nettsider for mer utfyllende informasjon om regelverk.

Naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009, og loven får betydning for saksbehandling og vedtak etter forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på vassdrag. Naturmangfoldloven § 1 og kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, særlig prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12, jf. § 7, har betydning for kommunens og Fylkesmannens avgjørelser etter motorferdselregelverket. Prinsippene for offentlig beslutningstaking må anses som retningslinjer for lovtolkning og har betydning ved kommunens skjønnsutøvelse. Rundskriv T-6/09 gir nærmere veiledning om dette.

Rapportering av behandlede søknader i kommunene (forskriftens § 7 siste ledd)Kommunens behandling av søknader om motorisert ferdsel skal rapporteres gjennom KOSTRA-skjema 20.


Publisert 27.06.2013

Vannscooterforbudet opphevet utenfor forbudsbelter langs land

Det er vedtatt å oppheve det generelle forbudet mot bruk av vannscootere. Bruk av vannscootere blir tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann.