Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forurensning

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 14.06.2018

Fylkesmannens kommentar til støyutredning for forberedende arbeider for nytt dobbeltspor sommer 2018

Vi mener at perioden på 6 uker ikke er så kortvarig at det kan gis generell aksept for støyende arbeid før klokken 07. 


Publisert 06.02.2018

Etterkunngjøring - Revidert vilkår om utslippsgrense for sink til Verlebukta

Fylkesmannen gir Bane NOR revidert vilkår om grenseverdi for sink i utslipp til Verlebukta. Grenseverdien justeres fra 6 µg/l til 60 µg/l. Totalt utslipp forventes å ikke bli mer enn 0,5 kg.


Publisert 05.01.2018

Etterkunngjøring –Reviderte vilkår om måling av turbiditet i Mossesundet

Fylkesmannen gir Bane NOR reviderte vilkår om måling av turbiditet i Mossesundet. Daglig måling skal gjøres når turbiditeten i Mossesundet ikke kan overvåkes kontinuerlig på grunn av is.


Publisert 21.12.2017

Mange klager på bygg- og anleggsstøy

Støyepisoder fra anleggsvirksomhet behandles av kommunen.


Publisert 19.07.2017

Kunngjøring av utslippstillatelser - anleggsarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor for jernbane i Moss kommune

Fylkesmannen har gitt Bane NOR tillatelse, i medhold av forurensningsloven § 11, til å slippe ut renset anleggsvann til Mossesundet og Verlebukta.

Vedtakene om tillatelsene kan påklages innen tre uker. Klagen sendes til Fylkesmannen i Østfold.


Publisert 31.01.2017

Svar på klager på støy fra Aker Solutions

Fylkesmannen mottok i 2016 klager på støy i forbindelse med et skipsanløp hos Aker Solutions Moss. Svaret fra Fylkesmannen finner du i margen til høyre.


Publisert 19.08.2016

Anmelder utslipp av plast

Fylkesmannen i Østfold anmelder Moss havn for brudd på forurensningsloven.


Publisert 01.07.2016

Endring av tillatelse for Moss havn

Fylkesmannen avslår Moss Havns søknad om sommertildekking og endrer samtidig vilkårene slik at det ikke lenger kan benyttes masser som inneholder sprengtråder og armeringsfibre av plast eller annet avfall som kan virke miljøskadelig


Publisert 15.04.2016

Moss havn kan gjennoppta arbeidet med utfylling

Fylkesmannen endrer tillatelsen for Moss havn og tilføyer vilkår som skal sikre kontroll med plastavfall.


Publisert 08.04.2016

Sprengtrådavfall stopper utfyllingen i Moss midlertidig

Det er funnet sprengtrådavfall langs strendene rundt Værla. Avfallet stammer trolig fra pågående utfylling og dette arbeidet stanses inntil omfanget er klarlagt.