Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fiskeforvaltning

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer


Publisert 15.01.2018 av Administrator

Ny fiskeforskrift og fredningssoner

Forslag til ny «Forskrift om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks og sjøørret), samt fredningssoner ved utløpet av slike vassdrag, med unntak av Enningdalselva, Østfold», har nå vært ute på høring, med høringsfrist 15. desember 2017.


Publisert 11.10.2017

Forslag til ny fiskeforskrift for Østfold er sendt på høring

Gjeldende forskrift om fiske etter innlandsfisk i laksevassdrag er fra 2010. Fylkesmannen ønsker nå å endre forskriften, slik at den blir mer utfyllende og tidsriktig. Den største endringen er forslag til utvidelse av fredningssonene ved utløpet av noen viktige kystbekker med sjøørret.


Publisert 27.11.2012

Nyoppdaget sjøørretbekk på Hvaler

Sjøørret

Sjøørretten trives godt i bekkene på Hvaler – og i 2011 er det oppdaget en ny gytebekk for sjøørret på Spjærøy.