Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Avfall og gjenvinning

Oppdatert 03.01.2022

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


Publisert 17.03.2017

Tillatelse til mottak og mellomlagring av avfall - blybatterier, katalytiske omformere (katalysator), kretskort og ikke-jernholdig metall

Norway metals AS har fått tillatelse til mottak og mellomlagring av avfall i Sarpsborg kommune


Publisert 16.12.2016

Erling Rolstad AS har fått tidsbegrenset tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av ballastavfall på Vister grustak

Fylkesmannen har gitt Erling Rolstad AS tidsbegrenset tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av ballastavfall (ballastpukk) fra Jernbaneverket, Østfoldbanen. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 29 jf. § 16.

 


Publisert 14.12.2016

Gir midlertidig tillatelse til Metallco Stene AS for mellomlagring av shredderavfall

Metallco Stene AS har fått tidsbegrenset tillatelse til mottak og mellomlagring av inntil 5 000 tonn shredderavfall (fluff) hos Smelteverket Eiendom AS, (Hafslund smelteverk), Navestadveien 20, Gnr./Bnr. 1047/9 i Sarpsborg kommune.