Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Les mer om skogfond hos Landbruksdirektoratet.

Skogfond på nett
Det er etablert en løsning der skogeier kan få tilgang til sin egen skogfondskonto som i en nettbank. Her kan man til enhver tid følge med på innestående skogfondsmidler, historikk og bevegelser. Man kan også sende refusjonskrav elektronisk til kommunen for behandling. Dokumentasjon av refusjonskravet kan også skje elektronisk. Les mer om skogfond på nett.

Et alternativ til nettbankløsningen, er å gå inn på www.skogfond.no. Der kan man raskt sjekke innestående saldo. Logg på med fødselsnummer, organisasjonsnummer eller skogfondskontonummer og få saldo direkte opp på skjermen.

Spørsmål?
Har du spørsmål om skogfond, ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen din.