Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogbruksplanlegging

En skogbruksplan med oversikt over skogressurser og miljøverdier er en forutsetning for et bærekraftig skogbruk.

Hva er en skogbruksplan?
En skogbruksplan inneholder areal-, miljø- og ressursoversikter for den enkelte eiendom, oversiktlige og lett lesbare kart, samt mulighet for råd om hvordan eiendommen bør drives, både økonomisk og miljømessig.

Kunnskap om eiendommens ressurser er en forutsetning for å vurdere og utnytte eiendommens økonomiske potensial, og gir grunnlag for å planlegge og gjennomføre viktige tiltak i skogen, som tømmerdrift, ungskogpleie og veibygging.

En skogbruksplan varer normalt 12-15 år. Med digitale hjelpemidler kan planen enkelt holdes ajour i planperioden.

Fylkesmannen utarbeider hovedplan for skogbruksplanleggingen i eget fylke.

Les mer om skogbruksplanlegging hos Landbruksdirektoratet.


Tilskuddsordning

Det finnes en statlig tilskuddsordning for skogeiere for å stimulere til skogbruksplanlegging for å fremme et bærekraftig skogbruk.

Kostnadene til skogbruksplanlegging dekkes av skogfond med skattefordel. Medregnet inntil 50 % statstilskudd, blir skogeierens andel på under 20 % av totalsummen. Dette er en billig investering for et veldig godt styringsverktøy for skogeierne.


Spørsmål?

Kontakt kommunen dersom du ønsker å vite når neste skogbruksplanlegging skal foretas i ditt distrikt.

Kontaktpersoner