Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Østfold har passert 2 millioner utsatte granplanter i 2017

I Østfold har skogplantingen økt gradvis siden bunnåret 2002. For første gang på 27 år vi passert 2 millioner planter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2017

Per 8. desember er det registrert satt ut 2 027 654 planter. Dette antallet vil øke ytterligere noe innen nyttår.

Planting av gran i hogstfelt

Det har vært hogd godt over gjennomsnittlig med grantømmer de siste årene på grunn av brukbare tømmerpriser. Dette gjør naturlig nok at det også er tilsvarende store hogstflater som skal forynges i form av planting eller naturlig foryngelse (frøtrær).

I Norge er det lovhjemlet en plikt til å forynge etter hogst. For granskog på middels og god bonitet er planting den sikreste og som regel beste måten å sikre en god framtidsskog. Det har vært et særskilt fokus på foryngelsesplikten av granskogene i den offentlige skogforvaltningen siden 2011. Det ble også i fjor innført nye nasjonale tilskudd til tettere skogplanting og suppleringsplanting. Skognæringen har også økt fokuset på dette området de senere årene.

Kontaktpersoner