Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 07.07.2014

Stor tømmeravvirkning i Østfold

Mengden innmålt tømmer er hittil i 2014 den største på flere år. Fortsetter dette ligger vi an til rekordavvikling.


Publisert 05.02.2014

Veiplanleggere

Kompliserte veiprosjekter får tilbud om veiplanleggere


Publisert 11.10.2013

Brev til departementet om situasjonen i skogbruket

Tømmer
Fylkesmennene på Østlandet foreslår tiltak etter nedleggelsen av treforedlingsbedriften Södra Celle Tofte.


Publisert 19.09.2013

Regler for planting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Den som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål må søke Fylkesmannen om tillatelse. Dette gjelder også juletreproduksjon og pyntegrønt.


Publisert 11.04.2013

Bekymret for skogsindustrien

Tømmer Foto: Rune Aae
Fylkesmennene på Sør- og Østlandet uttrykker sterk bekymring i felles brev til landbruks- og matministeren.