Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 14.01.2016

Høy skogplanting i Østfold i 2015

Det ble satt ut nærmere 1,6 millioner skogplanter i fjor. Det er det høyeste plantetallet siden 1991.


Publisert 25.11.2015

Rekorder i Østfold-skogbruket

2015 har så langt vært et år med rekordhøye sagtømmerpriser i Østfold. Dette ser vi resultatet av nå: Både rekordhøy avvirkning og rekordstor bygging av skogsbilveier. 
               


Publisert 17.08.2015

Østfoldungdommer med tro på skogen

Ni, unge og fremtidige skogeiere fra Østfold har brukt sommerferien til å lære mer om skogkultur.


Publisert 18.06.2015

Ordførerne i Østfold går i bresjen for økt bruk av massivtre i byggeprosjekter

Ordføreren i Rakkestad, Ellen Solbrække har tatt initiativ til et tiltak kalt «Ordførere for tre».  Det er starten på et prosjekt som har som mål at kommunene i Østfold alltid skal vurdere å oppføre nye bygg i tre, enten i massivtre eller på andre måter bruke tre.

 


Publisert 04.06.2015

Massivtre vinner terreng

Bruk av massivtre til studentboliger har økt kraftig de siste årene. Nå kommer sykehjemmene etter.

 


Publisert 14.04.2015

Det plantes mer skog

Våren er tiden da skogeiere planter til hogstfelt og sørger for fremtidige tømmerressurser. Statistikk fra Landbruksdirektoratet over skogplantingen i Norge i 2014 viser en økning på 8 prosent fra 2013. I Østfold er økningen på hele 42 %, som er høyest blant fylkene som regnes som skogfylker.


Publisert 06.02.2015

Tilskudd til nybygging og ombygging av skogsbilveier 2015

Har du tenkt å gjøre noe med skogsbilveiene i løpet av nærmeste fremtid, er tiden inne for å søke tilskudd.


Publisert 27.01.2015

3 millioner i nærings- og miljøtilskudd til Østfold-skogene

Midlene skal gå til skogeiere i fylket som gjør tiltak for økt verdiskaping i skogbruket eller sikrer miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen.

 


Publisert 09.01.2015

Kraftig økning i skogplantingen i Østfold i 2014

Antall utsatte skogplanter økte med over 40 % fra 2013 til 2014


Publisert 18.08.2014

Å ferdes med hest i ut- og innmark

Hva er verdt å tenke på for hestefolk - og grunneiere?