Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljøtiltak og miljøkrav

Oppdatert 02.05.2022

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvalteren skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer

Grasdekt vannvei mot erosjon


Publisert 21.12.2018

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Oslo og Viken tar form

Hva er de største miljøutfordringene for jordbruket i vår region? Hvordan skal vi bidra til bedre vannmiljø? Hvordan kan vi ta vare på kulturlandskapet som særpreger Oslo og Viken på best mulig måte? Svarene finner du i Regionalt miljøprogram, som har vært på høring. Nå er innspillene sammenstilt, og vi sender i disse dager over miljøprogrammet for de neste fire årene til Landbruksdirektoratet.


Publisert 15.11.2018

Vurderer du å investere i solenergi på gården din?

Meld deg på vårt tredagers kurs om solenergi i landbruket. Her lærer du å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og du får kunnskapom tekniske løsninger, dimensjonering og kriterier for støtteordninger.


Publisert 05.09.2018

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken på høring

Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Viken fra 2019-2022 er nå lagt ut på høring

Høringsfrist er 16.oktober


Publisert 14.06.2018

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Avtalepartene er i jordbruksavtalen enige om å innføre tilskudd til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel i alle fylker fra 2018. Ordningen vil komme inn under Regionalt miljøprogram (RMP) 2018. 


Publisert 14.05.2018

Biogas2020 - sluttrapport fra skandinavisk gigantprosjekt

Fra den spede rumling i vomma, via komprimert gass tanket på en Valtra-traktor, til hvordan man etablerer en biogasstankstasjon. Her finner du alt.


Publisert 02.05.2018

Energianalyse på gårdsnivå i Østfold

Det gjennomføres i disse dager energianalyser for gårdsbruk i Østfold. I regi av Interreg-prosjektet COBEN har det blitt gjennomført en anbudsutlysning på energirådgivning på gård og Norges Vel har fått i oppgave å gjennomføre prosjektet. Gårdbrukere i fylket kunne melde sin interesse for å delta.


Publisert 24.04.2018

Planlegg vekstsesongen din nå!

Skal du anlegges grasdekt vannvei eller grasdekt bufersone i år? Da er det lurt å gjøre dette nå i forbindelse med våronna.


Publisert 05.01.2018

Fossilfrie energikilder i landbruket - velkommen til kurs

Fossilfrie energikilder i landbruket engasjerer Østfoldlandbruket. Dette er et tema som vil være viktig for fremtidens landbruk. Nå inviterer vi til samling 3 i kursserien "Fossilfrie energikilder i landbruket" onsdag 17.januar på Bamsrudlåven i Eidsberg.


Publisert 02.01.2018

Energieffektive løsninger i landbruket

Fylkesmannen i Østfold, i tett samarbeid med Østfold Fylkeskommune, deltar i et interregionalt prosjekt som heter COBEN. Målet er å ta i bruk og mobilisere til økt bruk av lokal småskala energiproduksjon og redusere bruken av fossil energi i landbruket.


Publisert 13.12.2017

Økt interesse for drenering i Østfold

I 2017 har dreneringsaktiviteten i Østfold vært over tre ganger så stor som i 2016. 


Kontakt

Kontaktpersoner

Kay Henrik Bucher
fmoskbu@fylkesmannen.no
69 24 71 14

Karoline Fjeldstad
fmoskaf@fylkesmannen.no
6924 7141 / 909 587 05

Nanna Aaby
fmosnaa@fylkesmannen.no
6924 7124