Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Innspill til foreslåtte endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Fylkesmannen i Østfold mener at lovendringsforslagene vil gi en utvikling der store deler av landbrukets arealressurser på lang sikt kan unntas både fra konsesjons- og jordlovbehandling.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.09.2016

Denne utviklingen mener vi ikke vil være i tråd med formålet i konsesjonsloven og grunnleggende prinsipper som norsk landbrukspolitikk har vært bygget på til nå - at den som eier landbrukseiendom forvalter den på vegne av fellesskapet.

Vi har problemer med å se at de fleste lovendringsforlagene støtter opp om det som til nå har vært de omforente nasjonale målene for norsk landbruk om økt matproduksjon og et bærekraftig landbruk.

Hele høringsuttalelsen vår kan du lese her. I brevet finner du også et sammendrag av våre innspill og en oversikt over endringsforslagene fra Landbruks- og matdepartementet.

Hos Landbruks- og matdepartementets (LMD) hjemmeside finner du blant annet høringsbrevet fra LMD med endringsforslagene og alle høringsuttalelsene som er kommet inn. Fristen for å komme med høringsuttalelser var 26. september 2016.