Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbrukseiendommer og boplikt

Oppdatert 03.01.2022

Eiendommene er grunnlaget for verdiskapingen i landbruket. Den som overtar en landbrukseiendom må søke om konsesjon dersom eiendommen er uten bygninger, eller dersom den har et samlet areal på mer enn 100 dekar, eller den har mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord.

Konsesjonsloven gjelder for de fleste typer anskaffelser (kjøp eller arv) av fast eiendom. Formålet med konsesjonsloven er å verne om landbrukets produksjonsarealer, noe som gjøres via regulering og kontroll når fast eiendom kjøpes og selges. Loven skal dessuten sikre eier- og bruksforhold som er tjenlige for samfunnet. Vi må for eksempel ta hensyn til framtidige generasjoner, landbruksnæringen, behov for utbyggingsgrunn, miljø og bosetting. 

Boplikt

Det er et politisk mål å ha bosetting i hele landet, noe som blant annet sikres gjennom boplikten. Plikten følger direkte av loven når den som har odel eller er i nær slekt med forrige eier, overtar en eiendom med bolighus og mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar skog. Boplikt kan også settes som vilkår i en konsesjonssak. Kommunen kan også innføre boplikt for de som kjøper eller arver helårsboliger, uavhengig at størrelsen på eiedommen.

Jordloven

Jordloven speiler det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursene og å opprettholde og styrke ressursene på det enkelte bruk. Dette innebærer blant annet at den som eier dyrket mark, har ansvar for at jorda blir drevet.

Jordloven har regler om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseiendom. Kommunen behandler og avgjør saker etter jordloven og konsesjonsloven, og Statsforvalteren er klageinstans.

Vis mer


Publisert 14.11.2017

Ikke deling av Lund gård i Marker

Landbruksdirektoratet endret ikke Marker kommunes avslag på søknad om deling av landbrukseiendommen Lund gård.


Publisert 14.11.2017

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

21. juni 2017 ble det vedtatt flere endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Endringene er bl.a. at arealgrensene ble hevet for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord, og det ble vedtatt en opphevelse av priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer. Videre ble det endring i konsesjonsplikten ved erverv av ubebygde tomter og i reglene om driveplikt.


Publisert 28.09.2016

Innspill til foreslåtte endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Fylkesmannen i Østfold mener at lovendringsforslagene vil gi en utvikling der store deler av landbrukets arealressurser på lang sikt kan unntas både fra konsesjons- og jordlovbehandling.


Publisert 16.01.2015

Mørk Engebretsen Invest AS tapte søksmål mot staten om konsesjon til aksjeselskap

Søksmål fra Mørk Engebretsen Invest AS (MEI AS) mot staten har ikke ført frem. Oslo tingrett avsa dom 07.01.2015, som innebar at MEI AS ikke har konsesjon for ervervet av landbrukseiendommen Langli Søndre i Skiptvet. MEI AS anket først saken til lagmannsretten, men trakk senere anken. Tingrettens dom blir derfor stående.


Publisert 03.07.2013

Nye regler for deling av landbrukseiendom

Jordloven § 12 endres fra 1. juli 2013. Det vil bli enklere å dele fra areal som tilleggsjord. Det vil også bli enklere å få fradelt boligtomter i distrikter hvor bosettingshensyn gjør seg gjeldende. Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet et nytt rundskriv om behandlingen av delingssaker.


Publisert 22.11.2012

Priskontroll på landbrukseiendommer

Landbruks- og matdepartementet har i nytt rundskriv hevet den nedre beløpsgrensen for prisvurdering av bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer fra
kr 1 500 000 til kr 2 500 000.