Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jordvern

Oppdatert 07.06.2022

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


Publisert 03.05.2018

Redusert omdisponering i Østfold

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i Østfold er i 2015, 2016 og 2017 betydelig redusert sammenlignet med tidligere år. Sterkt fokus på jordvern nasjonalt og regionalt sammen med fylkesplanens arealstrategi (2009) har dermed gitt resultat.


Publisert 18.12.2017

Krasjkurs i jordvern for politikere

Som en oppfølging av den nasjonale jordvernstrategien tilbyr Fylkesmannens landbruksavdeling et «krasjkurs» i jordvern for kommunepolitikere.


Publisert 12.10.2017

"Garden som ressurs" - ny veileder

"Garden som ressurs" er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket.


Publisert 05.07.2017

Kommunene har et nasjonalt ansvar for å ta vare på den dyrka jorda

Med fylkets jordsmonn og klima er Østfold et av fylkene i Norge med høyest andel jordbruksareal. Hele 80 prosent av arealet i drift brukes til kornproduksjon.


Publisert 01.03.2017

Har du kandidater til Jordvernprisen 2017?

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater som tar jordvern på alvor i Østfold. Den nasjonale jordvernprisen tildeles for første gang i 2017, og frist for å melde inn kandidater er 27. mars.