Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jordbruk

Oppdatert 04.07.2022

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Jordbearbeiding


Publisert 19.10.2018

Autorisasjonsordning for gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.


Publisert 21.09.2018

Fagdag Fossilfrie korntørker - 17.oktober

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til en nyttig fagdag om korntørker og lager. onsdag 17 oktober i Rakkestad.


Publisert 31.07.2018

Tilskudd og erstatninger i årets tørkesommer

Det er satt inn ekstraordinære tiltak i sommer. Noen spørsmål er ennå ikke endelig avklart fra Landbruksdirektoratet, men det meste er på plass. Vi vil prøve å gi en oversikt over de mest aktuelle tiltakene.


Publisert 05.07.2018

Ny informasjon – Tørkeskade i korn – arealtilskudd og erstatning

Produsenter som kan dokumentere at forsommertørken har ødelagt kornåkre har rett til både arealtilskudd for korn og erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon.


Publisert 12.06.2018

Mistanke om avlingssvikt?

Om du mistenker at det kan bli avlingssvikt i år på grunn av vær og klima, er det noen ting du må huske på om du skal har rett til avlingsskadeerstatning:


Publisert 24.05.2018

Ved avlingsskade er det viktig å dokumentere klimaskaden og melde til kommunen

Vi er inne i en periode med lite nedbør og tørke og økt sannsynlighet for klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.


Publisert 26.05.2017

Bonde dømt for forsøk på grovt bedrageri

Borgarting lagmannsrett støttet Fylkesmannen i Østfold i at bonden hadde forsøkt å få utbetalt urettmessig høy erstatning for avlingssvikt ved å oppgi uriktige opplysninger.


Publisert 23.03.2017

Kurs i økologisk Ribes-produksjon

Har du lyst til å lære å dyrke økologisk solbær, rips og stikkelsbær?
25. april starter kurs for nye og etablerte dyrkere.


Publisert 17.03.2017

Fullt hus på kornmøte for jenter

Over 80 jenter i alle aldre hadde meldt på til Kornmøte for jenter på Vitenparken, Ås. Mange dyktige damer sto på talerlisten og de skuffet ikke. Det var foredrag om alt fra vedlikehold av kantsoner og hydrotekniske anlegg til produksjon av lysestaker av avskjær fra møbelproduksjonen til fru Blom.


Publisert 07.12.2015

Presentasjoner fra "Grønn kommunekonferanse"

"Grønn kommunekonferanse" ble arrangert fredag 4.desember på Borregård Hovedgård. Vi takker innledere og konferansedeltakerene for en lærerik dag og bra dag.