Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ulovlig samarbeid om svineproduksjon på fire gårder i Østfold

Fylkesmannen i Østfold har funnet at fire svineprodusenter har samarbeidet så tett at det er i strid med reglene om maksimalt tillatt størrelse for svineproduksjon i Norge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.01.2018

I Fylkesmannens vedtak er to av produsentene holdt ansvarlige for all produksjon på de fire gårdene. Erstatningskravet mot disse to svineprodusentene er på til sammen kr 2,7 millioner. Erstatningskravet tilsvarer overskuddet av den ulovlige produksjonen i 2014 og 2015.

De to produsentene, som også er ektefeller, har etter Fylkesmannens syn hatt størst fordeler av samarbeidet mellom tre av gårdene. Fylkesmannen har dessuten funnet at en av ektefellene i realiteten driver den fjerde gården.

Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen (husdyrkonsesjonsloven) skal legge til rette for at kraftfôrbasert husdyrhold fordeles på flere gårdsbruk. I loven er det satt setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Husdyrkonsesjonsloven bidrar til mindre enheter, bedre dyrevelferd og husdyrproduksjon i hele landet. Bønder som ønsker å produsere mer må søke konsesjon.

Fylkesmannen er vedtaksmyndighet i saker om husdyrkonsesjon, og har et ansvar for å kontrollere at regelverket overholdes. I 2017 har Fylkesmannen i Østfold kontrollert 35 foretak med svin- eller fjørfeproduksjon. I disse dager sender Fylkesmannen ut varsel om vedtak til flere produsenter som har produsert flere gris enn regelverket tillater.

Mer om regelverket Hvert enkelt foretak har ikke anledning til å produsere svin og fjørfe utover den konsesjonsfrie grensa eller innvilget konsesjon. Det er heller ikke anledning til at ett eller flere foretak med svine- eller fjørfeproduksjon har eierinteresser eller økonomiske interesser i hverandres produksjoner dersom det samlede produksjonsomfanget overstiger den konsesjonsfrie grensa eller innvilga konsesjon. «Økonomiske interesser» betyr her at to eller flere foretak samarbeider så tett at de sannsynligvis har økonomisk gevinst eller fordeler i produksjonen gjennom samarbeidet.

Om et foretak produserer utover den konsesjonsfrie grensa eller innvilga konsesjon, må produsenten betale «standardisert erstatning» for antall dyr som er produsert ulovlig. Satsene er satt slik at det tilsvarer overskuddet av den ulovlige produksjonen. Den standardiserte erstatningen betales til Omsetningsrådet.

Det er mulig å overstige den konsesjonsfrie grensa, eller den innvilga konsesjonen med opptil 15 % ett år, mot tilsvarende reduksjon i produksjonen det påfølgende året.

Les mer om husdyrkonsesjon på Landbruksdirektoratets hjemmeside.