Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Husdyr

Oppdatert 02.05.2022

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon dersom du avvikler før denne fristen. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer


Publisert 13.06.2018

Dårlig grovfôravling? Du kan importere høy tollfritt

Mangel på grovfôr til dyra kan bøtes på med import. Landbruksdirektoratet fordeler en tollfri importkvote fra EU på 35 000 tonn høy årlig.


Publisert 04.04.2018

Beredskapstelefon for rovviltskader og informasjon til beitebrukere i Østfold 2018

Om det skulle bli rovviltskader på beitedyr i 2018 har Fylkesmannen beredskapstelefon som er betjent i beitesesongen. Vi har også laget en informasjonsbrosjyre for beitebrukere.


Publisert 16.02.2018

Møte om rovdyr før beitesesongen

Har du beitedyr? Østfold Bondelag inviterer til møte om rovdyr før beitesesongen.


Publisert 05.01.2018

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2018

Søknadsfrist 20. november


Publisert 03.01.2018

Ulovlig samarbeid om svineproduksjon på fire gårder i Østfold

Fylkesmannen i Østfold har funnet at fire svineprodusenter har samarbeidet så tett at det er i strid med reglene om maksimalt tillatt størrelse for svineproduksjon i Norge.


Publisert 19.05.2017

Trolig ulveangrep i Askim. Hva bør du som husdyreier tenke på?

20 sauer ble trolig tatt av ulv i Askim 18. mai. Husdyreiere bør forsikre seg om at gjerder holder forsvarlig stand.


Publisert 12.10.2016

Den europeiske menneskerettsdomstolen avviste klagen fra svineprodusent Mørk Ek

Klagen dreide seg om en standardisert erstatning på nær 3 millioner kroner etter brudd på husdyrkonsesjonsloven.


Publisert 19.05.2016

Beredskapstelefon for rovviltskader og informasjon til beitebrukere i Østfold 2016

Om det skulle bli rovviltskader på beitedyr i 2016 har Fylkesmannen beredskapstelefon som er betjent i beitesesongen. Vi har også laget en informasjonsbrosjyre for beitebrukere.


Publisert 28.04.2016

Kurs i oppsetting av rovdyravvisende gjerder

Tid: 26. mai 2016 kl. 10.00
Sted: Phoenix Haga (tidl. Haga vgs), Folkenborgveien 198, Mysen

 


Publisert 04.02.2016

Informasjonsmøte om MRSA

Husdyrprodusenter i Østfold inviteres til informasjonsmøte for å lære mer om MRSA.