Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Potetopptaking Skjeltorp gård, Sarpsborg


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


21.12.2018

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Oslo og Viken tar form

Hva er de største miljøutfordringene for jordbruket i vår region? Hvordan skal vi bidra til bedre vannmiljø? Hvordan kan vi ta vare på kulturlandskapet som særpreger Oslo og Viken på best mulig måte? Svarene finner du i Regionalt miljøprogram, som har vært på høring. Nå er innspillene sammenstilt, og vi sender i disse dager over miljøprogrammet for de neste fire årene til Landbruksdirektoratet.


15.11.2018

Vurderer du å investere i solenergi på gården din?

Meld deg på vårt tredagers kurs om solenergi i landbruket. Her lærer du å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og du får kunnskapom tekniske løsninger, dimensjonering og kriterier for støtteordninger.


19.10.2018

Autorisasjonsordning for gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.


19.10.2018

Status for avlingsskadeerstatning i Østfold

To uker før søknadsfristen har over 1100 Østfold-bønder sendt inn søknad om erstatning etter avlingssvikt. Av disse er nesten 500 søknader sendt videre fra kommunen til Fylkesmannen i Østfold.


10.10.2018

Mer fleksibel praktisering av frister for å søke produksjonstilskudd i 2018

Søknadsfristen er 15. oktober, men Landbruks og mat departementet har besluttet at søknadsfristen for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018.


02.10.2018

Husk å søke produksjonstilskudd og RMP- tilskudd innen 15. oktober

Det nærmer seg søknadsfristen både for søknad om Produksjonstilskudd og søknad om Regionale miljøtilskudd (RMP). Begge har søknadsfrist 15.oktober 2018.


01.10.2018

Hesten som ressurs - lokal næringsutvikling

Landbruks- og matdepartementet kom i sommer med en ny veileder om hesten som ressurs. Håpet er å styrke hesteholdet til beste for hele samfunnet, og bidra til å legge til rette for næringsutvikling i kommunene.


21.09.2018

Fagdag Fossilfrie korntørker - 17.oktober

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til en nyttig fagdag om korntørker og lager. onsdag 17 oktober i Rakkestad.


05.09.2018

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken på høring

Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Viken fra 2019-2022 er nå lagt ut på høring

Høringsfrist er 16.oktober


Flere nyheter Få nyhetsvarsel