Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rømskog må behandle sak om kommunesammenslåing på nytt

Fylkesmannen har kommet til at Rømskog kommunestyres habilitetsavgjørelse i sak om kommunesammenslåing med Aurskog-Høland er ugyldig. Dette innebærer at saken "Kommunereformen - egen kommune eller sammenslåing" må behandles på nytt av kommunestyret.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.06.2016

Fylkesmannen har av eget tiltak foretatt lovlighetskontroll av habilitetsavgjørelse truffet av kommunestyret i Rømskog 20. juni 2016 i forbindelse med behandlingen av sak 40/16 om kommunesammenslåing.

Fylkesmannen har kommet til at kommunestyrets avgjørelse om å erklære Dag-Ivar Høisveen (Sp) inhabil, ikke er i tråd med forvaltningsloven § 6 andre ledd. Det kan ikke utelukkes at en kommunesammenslåing med Aurskog-Høland vil kunne påvirke Høisveens arbeidsforhold i positiv eller negativ retning, men Fylkesmannen kan ikke se at spørsmålet om sammenslåing får så direkte følger for hans arbeidsforhold i Aurskog-Høland kommune at det utgjør et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.

Et flertall på syv medlemmer stemte for at Rømskog skulle fortsette som en egen kommune, mens seks medlemmer stemte for en sammenslåing med Aurskog-Høland. Det er på det rene at vararepresentanten Thomas Kragtorp (Sp) stemte for å stå alene, mens Høisveen er tilhenger av sammenslåing med Aurskog-Høland. Det er dermed grunn til å regne med at habilitetsavgjørelsen har virket bestemmende på det realitetsvedtaket som ble truffet i saken.

Fylkemannen har bedt kommunestyret om å fatte et nytt vedtak i saken så raskt som mulig etter sommerferien.

Fylkesmannens vedtak av 28. juni 2016 finner du i høyremargen.