Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Gode resultater i Østfoldkommunene i 2017

Data fra kommunenes foreløpige årsregnskap for 2017 viser at Østfoldkommunene oppnådde et nivå på netto driftsresultat på 3,5 % av sum driftsinntekter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.03.2018

Data om kommunenes regnskap og tjenesteyting for 2017 ble den 15. mars publisert i SSB's KOSTRA-database.

Data hentet fra databasen viser at de gode resultatene samlet i fylket i 2016 er videreført omtrent på samme nivå i 2017.

Halden, Marker og Hobøl har det høyeste nivået på netto driftsresultat i 2017. De foreløpige regnskapene for 2017 viser at Aremark og Råde har de svakeste resultatene av kommunene i fylket. 

En vesentlig årsak til de gode resultatene i 2017 er skatteveksten som ble betydelig høyere enn forutsatt. Merskatteveksten er imidlertid i stor grad å betrakte som engangsinntekter i 2017, og gir derfor ikke grunnlag for et økt driftsnivå i 2018.