Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommuneøkonomi

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i Robek er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i Robek skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer


Publisert 17.10.2018

Fordeling av skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk

Stortinget har vedtatt at produksjonsutstyr og installasjoner skal fritas for eiendomsskatt fra 2019. På bakgrunn av dette ble Fylkesmannen i Østfold bedt om få fordele en skjønnsramme på 3,5 millioner kroner til fylkets kommuner for å dekke opp for merutgifter til retaksering. Midlene er nå fordelt. Alle kommunene i fylket som har innført eiendomsskatt på verker og bruk er tildelt midler.


Publisert 17.10.2018

Restbeløp ordinære skjønnsmidler 2018 er fordelt

Ved den opprinnelige fordelingen av skjønnsrammen for 2018 i Østfold ble 2 millioner kroner holdt tilbake for å dekke opp for uforutsette forhold som kan inntreffe i løpet av året. Disse midlene er nå fordelt.


Publisert 10.10.2018

Anne Karin Olli møtte kommunene

Statssekretær Anne Karin Olli møtte kommunene i Østfold den 9. oktober. Hun presenterte kommuneopplegget i forslaget til statsbudsjett.


Publisert 08.10.2018

Kommunene i Østfold får en vekst i frie inntekter på 3,2 % i 2019

Statsbudsjettet gir kommunene på landsbasis en vekst i frie inntekter på 2,9 % i 2019 beregnet ut fra anslag på regnskap 2018. Pris- og lønnsveksten er anslått til 2,8 % slik at realveksten blir 0,1 %.


Publisert 08.10.2018

31,5 millioner kroner i skjønnsmidler til kommunene i Østfold

Fylkesmannen har fordelt 31,5 millioner kroner til kommunene i skjønnstilskudd for 2019. 7,5 millioner kroner er holdt tilbake for senere fordeling.


Publisert 27.07.2018

Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018

Kommunaldepartementet har sendt brev til kommunene og orientert om Stortingets vedtak ved behandlingen av Kommuneproposisjonen for 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018. Detaljene i det økonomiske opplegget for kommunene i 2019 presenteres i statsbudsjettet som legges fram den 8. oktober 2018.


Publisert 15.06.2018

Hobøl kommune ut av ROBEK

Hobøl kommune er utmeldt fra Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Utmeldingen kommer som en følge av at det vedtatte årsregnskapet for 2017 viser at kommunen har dekket inn underskudd fra tidligere år i sin helhet.


Publisert 08.06.2018

Skjønnsmidler 2019

I brev til kommunene åpner Fylkesmannen for at det kan søkes om skjønnsmidler. Søknadsfristen er satt til 21. august.


Publisert 16.05.2018

Kommuneproposisjonen for 2019

Kommuneproposisjonen for 2019 ble lagt fram av regjeringen den 15. mai. Proposisjonen inneholder forslag om økonomisk opplegg for kommunene for 2019, og i tillegg presenteres status for kommunereformen.


Publisert 16.05.2018

Presentasjoner fra møte om kommuneproposisjonen for 2019

Departementsråd Eivind Dale møtte kommunene i Østfold den 16. mai. Han presenterte kommuneproposisjonen for 2019.