Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunalrett

Oppdatert 11.07.2022

Kommuneloven gir kommuner og fylkeskommuner stor frihet til å organisere sin virksomhet, bare de holder seg til reglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og de enkelte særlovene.

Det er viktig at kommunalt selvstyre og lokaldemokrati balanseres mot nasjonale likhetsprinsipper og rettsikkerhet, som skal gjelde for alle landets innbyggere.

Statsforvalteren har myndighet til å kontrollere kommunenes virksomhet. Tre eller flere medlemmer av et kommunestyre kan sammen sende en avgjørelse til Statsforvalteren for å få kontrollert at den er lovlig. Statsforvalteren kan også på eget initiativ ta opp saker til lovlighets­kontroll. Statsforvalteren kontrollerer at vedtaket har blitt til på lovlig vis, at det er fattet av riktig organ, og at innholdet i avgjørelsen er i samsvar med gjeldende lover og regler.   

Vis mer


Publisert 09.05.2018

Fylkesmannen opphever avgjørelse om ny skolestruktur på Hvaler

Saken var ikke tilstrekkelig utredet da kommunestyret 14. desember 2017 besluttet å endre skolestrukturen i kommunen. Saken må behandles på nytt.


Publisert 29.11.2016

Lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak i Våler

Opposisjonspolitikere i Våler har fremmet lovlighetsklage over kommunestyrets vedtak av 16. juni 2016 i saken "Kommunereform - forslag fra nedsatt styringsgruppe". Klagen har ikke ført frem.


Publisert 18.03.2016

Opphever Moss kommunes vedtak om endringer i kommuneplanen

På direkte anmodning fra kontrollutvalget i Moss kommune har Fylkesmannen kontrollert lovligheten av vedtak som ble gjort i Moss bystyre den 16.april 2014. I vedtaket ble det gjort flere endringer i kommuneplanens arealdel. Etter en grundig gjennomgang av har Fylkesmannen konkludert med at vedtaket er ugyldig.


Publisert 05.11.2013

Lovlighetskontroll i sak om gransking i Halden

Fylkesmannen har behandlet lovlighetsklage fra opposisjonspolitikere i Halden. Formannskapets avgjørelse om å bevilge midler til gjennomføring av ekstern undersøkelse av innkomne varsler er gyldig.


Publisert 30.11.2012

Samkommuner blir lov fra 1. juli 2012

Stortinget har vedtatt å lovfeste samkommunemodellen. Det er vedtatt at de nye reglene skal gjelde fra 1. juli 2012.


Publisert 28.11.2012

Lovlighetskontroll av habilitetsvurdering

Fylkesmannen har behandlet lovlighetsklage som gjelder Aremark kommunestyres behandling av høringsuttalelse til konsessjonssøknad fra Kjølen Vindpark AS. Fylkesmannen kom til at én av representantene var inhabil til å delta ved behandlingen av saken. Saken må behandles på nytt av et lovlig sammensatt kommunestyre.