Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Psykisk helse og rus

Oppdatert 10.12.2021

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


Publisert 22.06.2017

Fordelingen av frie inntekter til kommunene med begrunnelse i Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2017

Opptrapping av frie inntekter


Publisert 01.12.2016 av Administrator

Tilskudd til psykologer i kommunenes helse og omsorgstjenester

Tilskudd til psykologer i kommunenes helse- og omsorgstjeneste.

2.utlysning i 2017 er lagt ut under Tilskudd, Fylkesmannen i Østfold.

Søknadsfristen er 10. september 2017.

Tilskuddsbeløpet er kr 400 000 per stilling for 100 % psykologstilling

Lenke til tilskuddsside: https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Tilskudd/


Publisert 23.02.2016

Nettverk - Opptrappingsplan for rusfeltet 2016 - 2020

Fylkesmannen skal gjennom råd og veiledning og i sine kontaktpunkter med kommunene understøtte planlegging og utvikling av kommunalt rusarbeid i planperioden

OBS:

De planlagte samlingene høsten 2016 i nettverk for kommunalt rusarbeid må på grunn av personellsituasjonen dessverre utgå.


Publisert 27.11.2015

Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020

Regjeringen har presentert Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020. Denne gir oversikt over hovedutfordringene på området og fastlegger både kortsiktige og langsiktige strategier for å møte dem.


Publisert 25.06.2015

Tilskudd til kommunalt rusarbeid i Østfold 2015

Gjennom tilskudd til kommunalt rusarbeid vil regjeringen øke kapasiteten i det kommunale rusarbeidet slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. I statsbudsjettet var det avsatt omtrent 450 millioner kroner. De tretten kommunene i Østfold som søkte om tilskudd har fått tildelt tilsammen nesten 30 millioner kroner.