Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 04.07.2022

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


Publisert 09.03.2017

Aktivitetsplikt for de under 30

Ny § 20 a i sosialtjenesteloven

Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år, med mindre tungtveiende grunner   taler mot det. Det kan også stilles andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad, inkludert vilkår etter § 25.  


Publisert 22.06.2016

Barn har rett til fritid og til å delta i lek og i fritidsaktiviteter

Fritidserklæringen er et viktig steg og en felles innsats for at alle barn skal få mulighet til å delta jevnlig i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. 

For mer informasjon trykk på lenken

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/felles-innsats-for-fritidsaktivitet-til-alle-barn/id2503226/

 

 


Publisert 21.06.2016

Difi og Språkrådet lanserer nettkurs i klarspråk

Kven skriv vi eigentleg for i det offentlege? Og korleis kan vi skrive slik at mottakarane forstår? Med nettkurset «Den gylne pennen» får stat og kommune eit gratis kurstilbod til hjelp i kampen mot byråkratspråk og språktåke.

Du kan lese mer her

http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt/2016/difi-og-sprakradet-lanserer-nettkurs-i-klarsprak/

 


Publisert 04.04.2016

Garantidokument i husleieforhold

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et nytt standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres interesser ved leiers mislighold av en husleieavtale. Kommunene kan tilby denne garantien når de skal garantere for at leier oppfyller sine avtaleforpliktelser.


Publisert 07.01.2016

Endringer i sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven § 18 har fått nytt tredje ledd om barns inntekt.

Departementet har justert statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad.


Publisert 26.03.2015

Tilsyn med kvalifiseringsprogrammet

Fylkesmennene har ført tilsyn med NAV- kontorenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet. Les om funnene. Oppsummeringsrapporten er godt verktøy i arbeidet med kvalitetsforbedring i NAV - kontoret.

Rapporten finner du her


Publisert 27.06.2013

Styrking av informasjon og veiledning innen sosialtjenesten i Nav

Fylkesmannens råd- og veiledningsoppgaver innenfor sosialtjenesteområdet i Nav skal styrkes.