Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fattigdomsbekjempelse

Oppdatert 10.12.2021

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Statsforvalteren skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Statsforvalteren skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Statsforvalteren skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Statsforvalteren tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Statsforvalteren og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer


Publisert 21.11.2017

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontor for 2017

I Østfold fikk Rygge og Halden tilskudd til utviklings- og oppfølgingstjenester 2017. 


Utlysning av tilskuddsmidler - barnefattigdom 2016

Tilskuddsordning for å styrke arbeidet mot barnefattigdom.


Utlysning av tilskuddsmidler - boligsosialt arbeid

Tilskuddsordning for å forebygge og bekjempe bostedsløshet.


Publisert 13.12.2013

Orienteringsmøte om muligheter for tilskudd 9.januar 2014

Fylkesmannen inviterer til orienteringsmøte 9. januar 2014 på Statens hus, Moss. Her er formålet å trekke kommunene i retning av å utforme søknader om tilskudd på henholdsvis barnefattigdoms-midler og skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter som kan understøtte kommunenes arbeid med Sjumilssteget.  


Publisert 15.11.2013

Utlysning av midler 2015 - barnefattigdom

Tilskuddsordningen for å styrke arbeidet mot barnefattigdom skal videreføres i 2015.

Tilskuddsordningen skal bidra til å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge ved å styrke det sosiale og forebyggende arbeidet i kommunene. Den skal bidra til å utvikle nye tiltak overfor målgruppen, bedre samordningen av lokale tiltak, styrke og utvikle kunnskap og kompetanse blant aktørene i lokalsamfunnet.

 

I høyre kolonne finner du kontaktpersoner, søknadsskjema, utlysningstekst og regelverk.


Publisert 15.11.2013

Utlysning av midler 2014 - boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid er et ledd i regjeringens handlingsplan mot fattigdom. Hovedformålet er å styrke og utvikle de ordinære tjenestene i kommunene slik at de bedre kan ivareta bostedsløse og rusmiddelmisbrukeres behov for oppfølging i bolig.

 Viktige innsatsområder i 2014 er

  • å redusere bruken av midlertidige botilbud
  • å legge til rette for et helhetlig boligsosialt arbeid lokalt
  • tiltak overfor ungdom og yngre voksne i etableringsfasen

Søknadsfrist: 1. februar 2014.