Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Velferdspiloten

 

Fylkesmannens arbeidsgruppe for velferd og utvikling inviterer Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Ny Moss (Rygge og Moss) og Nye Indre Østfold (Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad og Eidsberg) til samarbeid. Det er kommunenes samlede velferdsutfordringer som legges til grunn for samarbeidet.

I tildelingsbrevet for Fylkesmannen i Østfold 2018 fremgår det at FMØ skal fremme boligsosialt arbeid og sikre koordinering og samordning av sektorgripende oppgaver og virkemidler på tvers av fagområdene, jf. nasjonal strategi Bolig for velferd (2014-2020), Opptrappingsplanen på rusfeltet, nasjonal strategi Barn som lever i fattigdom, 0-24-samarbeidet og den nasjonale strategi Redusert tilbakefall til ny kriminalitet. Fylkesmannen skal bidra til at boligsosiale hensyn vektlegges i helhetlig kommunal planlegging.

Fylkesplanen for Østfold legger opp til en forsterket innsats rundt de fire velferdspilarene bolig, arbeid, utdanning og helse. Mange av Østfolds folkehelseutfordringer må løses i partnerskap med regionale myndigheter og kommunene.

Fylkesmannen, IMDi Øst, Bufetat Øst, Østfold fylkeskommune, NAV Østfold, Husbanken Øst og Høgskolen i Østfold har inngått ett samarbeid om Velferd og utvikling for perioden 2017-2018. Avtalen har som mål at alle innbyggere får et helhetlig bolig- og tjenestetilbud i tråd med sine behov og at kommunene opplever at regionale myndigheter er samordnet i Østfold.

Samarbeid på tvers er nødvendig for å sikre kommunene helhetlig bistand til samordnede virkemidler og velferdstjenester.

Pilotperiode 2018-2019.