Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endring i Introduksjonsloven - plikt til oppfølging av deltakere i fødselspermisjon

Oppdatert 22.03.2022

I Norge har vi to lover som skal sikre at innvandrere blir raskt integrert og økonomisk selvstendige. Dette er introduksjonsloven og integreringsloven. Målet er at innvandrere skal få gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og varig tilknytning til arbeidslivet. Gjennom disse lovene legger vi til rette for at asylsøkere tidlig får kjennskap til norsk språk og samfunnsliv.

Lovene gir kommuner og fylkeskommuner plikt til å sørge for tidlig kvalifisering i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap til de som er i målgruppen.

  • Asylsøkere som bor i mottak og er over 18 år er i målgruppen for tidlig kvalifisering.
  • Introduksjonsprogrammet er for personer mellom 18 og 55 år med flyktningbakgrunn, som er bosatt i kommunen etter avtale med integreringsmyndighetene og har bodd i kommunen i mindre enn to år. Også familiemedlemmer som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening, får delta i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid. Deltakere i introduksjonsprogrammet får introduksjonsstønad så lenge de deltar i programmet.
  • Innvandrere mellom 18 og 67 år med oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse, får delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, enten som en del av eller utenom introduksjonsprogrammet.

Statsforvalterens oppgaver

Introduksjonsloven og integreringsloven inneholder flere bestemmelser om enkeltpersoners retter og plikter. Statsforvalteren er klageinstans for vedtak etter disse bestemmelsene. Det betyr at du kan klage på vedtak som gjelder deg selv og som omhandler:

  • tildeling av introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • vesentlige endringer i integreringsplan eller norskplan
  • stopp i introduksjonsprogrammet eller i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • permisjon
  • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling

For at kommunen som har fattet vedtaket skal få anledning til å endre standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom kommunen hverken opphever eller endrer vedtaket, men opprettholder det, blir dokumentene i saken sendt videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og tar en endelig avgjørelse.

Statsforvalteren fører dessuten tilsyn med kommunens forvalting av introduksjonsloven og integreringsloven. Målet er å sørge for at alle kommuner oppfyller lovens minstekrav i ordningene. 

Vis mer


Publisert 17.10.2018

Endring i Introduksjonsloven - plikt til oppfølging av deltakere i fødselspermisjon


Publisert 07.08.2018

Ikrafttredelsestidspunkt for endringer i Introduksjonsloven

Stortinget vedtok 4.juni 2018 og 11.juni 2018 endringer i Introduksjonsloven. Det er nå avklart ikrafttredelsestidspunkt for de ulike endringene.


Publisert 18.06.2018

Endringer i Introduksjonsloven

Stortinget behandlet i begynnelsen av juni tre lovforslag som gjelder endringer
i introduksjonsloven.


Publisert 13.10.2016

Revidert rundskriv til Introduksjonsloven

Justis- og beredskapsdepartementet har oppdatert rundskrivet til introduksjonsloven. Alle endringer som er vedtatt og trådt i kraft siden forrige revisjon er nå tatt med i rundskrivet.


Publisert 03.08.2016

Endringer i introduksjonsloven

IMDi har fått informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet om at det fra høsten av åpnes for at videregående opplæring på fulltid kan benyttes som tiltak i introduksjonsprogrammet. Departementet jobber nå med å få oppdatert og publisert rundskriv Q-20/2015 om introduksjonsloven .