Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ny tolkning av forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3

Justis- og Beredskapsdepartementet har på forespørsel fra IMDI  svart på spørsmål om forståelsen av kravet til dokumentasjon for å få fritak på grunnlag av tilstrekkelige kunnskaper i norsk/samisk og om det norske samfunnet etter forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.06.2017

Det var tidligere uttalt at det var et krav om at faget var bestått på grunnskole eller videregående for å få fritak fra opplæring i henholdsvis norsk, jf. § 3 annet ledd bokstav b) og samfunnskunnskap, jf. § 3 tredje ledd bokstav b). Departementet går i den siste tolkningsuttalelsen bort fra den tidligere tolkningen og slå fast at det er tilstrekkelig med standpunktkarakteren 1 i faget for å fylle vilkåret for fritak fra opplæringen, se brev fra departementet på høyre side.

Dokumenter