Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endringer i Introduksjonsloven

Stortinget behandlet i begynnelsen av juni tre lovforslag som gjelder endringer
i introduksjonsloven.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.06.2018

Opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.

Stortinget vedtok 4. juni 2018 følgende endringer i introduksjonsloven, som ventes å tre i kraft 1. september 2018:

- Pliktfesting av opplæring i norsk og norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak. Plikten innføres for å sikre at asylsøkere kommer tidlig i gang med opplæringen. Dette gjøres ved at asylsøkere omfattes av introduksjonslovens formål i § 1. Videre innføres det et nytt kapittel 4 A i loven, som gjelder opplæring i mottak. Asylsøkere i mottak gis plikt til å delta i opplæringen, jf. § 20 a og kommunene gis plikt til å tilby opplæringen, jf. § 20 b. Det er mulig å få fritak fra opplæringen dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende grunner tilsier det, jf. § 20 a annet ledd eller dersom asylsøkeren deltar i opplæring i norsk etter opplæringslova, jf. § 20 a tredje ledd. Den enkelte må selv søke om dette. Det åpnes også for at Fylkesmannen kan føre tilsyn med ordningen, jf. § 23 og kommunene får plikt til å føre internkontroll med den, jf. § 24.

- Arbeids- eller utdanningsrettede tiltak skal alltid inngå i introduksjonsprogrammet. Dette medfører en endring i § 4, om hva programmet skal inneholde, ved at det er tatt inn et nytt tredje ledd bokstav c hvor det fremgår at arbeids- eller utdanningsrettede tiltak alltid skal inngå som en del av programmet. Det er også gjort en endring i § 6 om individuell plan, hvor det presiseres at det skal begrunnes i den individuelle planen hvilke arbeids- eller utdanningsrettede tiltak og hvordan disse vil styrke den enkeltes mulighet for deltakelse i yrkeslivet. Formålet med endringen er økt arbeidsretting av introduksjonsprogrammet.

- Det legges til rette for økt bruk av det tredje året med introduksjonsprogram ved at det tas inn i § 5 at programmet kan forlenges til inntil tre år dersom det «vil styrke den enkeltes mulighet for overgang til arbeid eller ordinær utdanning, eller vil bidra til å nå målet i den individuelle planen».

- Det presiseres i § 6 om individuell plan at den skal bygge videre på tiltak som personen har gjennomført før bosetting i kommunen. Det presiseres videre at den alltid skal tas opp til vurdering ved vesentlige endringer i deltakerens livssituasjon og ved forlengelse av programmet etter § 5. Denne presiseringen klargjør rettsgrunnlaget for tilsyn med inneværende tema, individuell plan. Det lovfestes også at den individuelle planen for introduksjonsprogrammet skal ses i sammenheng med planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

- Forskriftshjemmelen i § 20 utvides slik at departementet kan gi forskrift om prøvene og om reaksjoner ved overtredelse av bestemmelser om gjennomføring av gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap fusk under gjennomføringen av prøvene.

- Endringer i § 25 om behandling av personopplysninger, og nye hjemler i § 25 a om personregistre og § 25 b om utlevering av opplysninger. Disse endringene er en del av tilpasningen til den nye personvernforordningen, GDPR, som trer i kraft som en del av norsk rett 1. juli 2018. Dette betyr i praksis ingen store endringer, utover at hjemmelen for behandling av personopplysninger er presisert.

I det opprinnelige høringsnotatet ble det også foreslått endringer om at deltakerne skulle gis oppfølging og opplæring gjennom et minimumstilbud under permisjon ved fødsel og adopsjon. Dette forslaget vil departementet følge opp i forskrifts form. Departementet vil også utarbeide en forskrift som gjelder personregistre og hvor behandling av personopplysninger reguleres nærmere. Departementet tar sikte på at disse forskriftsendringene skal tre i kraft samtidig som lovendringene. IMDi kommer tilbake med mer informasjon om de nye forskriftene og tidspunktet for ikrafttredelse når dette er klart. Les Regjeringens nyhetssak om lovendringene her.

Barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse

Stortinget vedtok 11. juni 2018 en utvidelse av målgruppene for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Endringen gjelder for personer som har begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet som medlem av en barnefamilie eller som enslig mindreårig. Dette gjelder for personer med en oppholdstillatelse som er begrenset ved at den ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse og/eller familieinnvandring, jf. utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav a og/eller bokstav b.

Disse personene kommer inn i målgruppen for introduksjonsprogram når de blir bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunen, såfremt de fyller de øvrige vilkårene for rett og plikt til introduksjonsprogram. Når det gjelder rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, så inntrer denne på ulikt tidspunkt for de to persongruppene. Det innebærer at det er to ulike tidspunkt for utgangspunktet for fristen for retten til opplæring. For personer med en begrenset oppholdstillatelse som enslig mindreårige, så inntrer tillatelsen ved innvilgelse av førstegangs oppholdstillatelse.For personer som har en begrenset tillatelse som medlem av barnefamilie inntrer retten til opplæring ved førstegangs fornyelse av oppholdstillatelsen.

Det er ikke avklart når denne endringen trer i kraft, og IMDi vil komme tilbake med mer informasjon om ikrafttredelsen, så fort tidspunktet er avklart. Les mer om lovendringene her.

Forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner

Stortinget vedtok 11. juni 2018 et forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner. Det ble derfor vedtatt en ny bestemmelse i introduksjonsloven § 27 a som regulerer forbudet. Dette forbudet består i at deltakere og lærere og andre som bidrar til kommunenes oppfyllelse av pliktene i loven ikke skal bruke helt eller delvis dekkende ansiktsplagg i forbindelse med opplærings- og vurderingssituasjoner. Dersom en deltaker gjentatte ganger bryter forbudet kan det medføre midlertidig stans i programmet. Dersom en lærer bryter dette forbudet gjentatte ganger, kan det være grunnlag for oppsigelse. Les Regjeringens nyhetssak om lovendringene her.